Pop­pis åter­vin­nings­app stop­pas

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Stock­holms stads för­bud mot ap­pen Tiptapp har även kas­tat ljus på en an­nan frå­ga. Vad sä­ger egent­li­gen la­gen om att en vän el­ler an­hö­rig släng­er mitt skräp?

För­ra vec­kan be­rät­ta­de vi om Tiptapp, ap­pen som på kort tid fått tu­sen­tals an­vän­da­re i Stock­holm. Grun­didén är att gö­ra det en­kelt att bli av med gam­la sa­ker el­ler skräp. Sam­ti­digt får den som häm­tar sa­ker­na en er­sätt­ning som be­stäms av an­non­sö­ren.

Men nu har fram­gångs­sa­gan drab­bats av ett re­jält bak­slag.

Ef­ter ett be­slut i mil­jöoch häl­so­skydds­nämn­den har Stock­holms stad be­slu­tat att för­bju­da Tiptapp från att för­med­la trans­port av hus­hålls­av­fall till nå­gon an- nan än de ent­re­pre­nö­rer som an­li­tats av sta­den. Ri­kard War­le­ni­us (V) me­nar bland an­nat att Tiptapp ris­ke­rar att kon­kur­re­ra ut ”le­ga­la fö­re­tag” som slu­tit av­tal med Stock­holm vat­ten och av­fall.

– Vi mås­te upp­rätt­hål­la en ar­bets­mark­nad med skä­li­ga lö­ner där män­ni­skor är för­säk­ra­de och har kun­skap om vad man gör med av­fal­let. Jag är sä­ker på att de fles­ta män­ni­skor tyc­ker att den som gör job­bet ska ha or- dent­lig be­talt och in­te ris­ke­ra att ska­das, sä­ger han.

Gäl­ler pri­vat­per­so­ner

För­bu­det har ock­så rik­tat lju­set mot vad som egent­li­gen är okej för pri­vat­per­so­ner. Gun­nar Sö­der­holm, för­valt­nings­chef på mil­jö­för­valt­ning­en för­kla­rar att det in­te är tillå­tet att lå­ta en kom­pis ta ditt skräp till åter­vin­ning.

– For­mellt är det för­bju­det. Dä­re­mot går det bra om du är med per­son­li­gen och läm­nar av­fal­let. Men be­slu­tet är rik­tat mot nä­ringsid­ka­re, in­te pri­vat­per­so­ner, kon­sta­te­rar han.

Vad gäl­ler Tip­tapps tjäns­ter kla­rar sig funk­tio­nen ”bort­skän­kes” un­dan la­gens långa arm – men ba­ra så länge det hand­lar om sa­ker som åter­an­vänds. Det­ta gäl­ler allt­så även dig som pri- vat­per­son. Ca­mil­la Hu­se­bye Bec­ker, för­valt­ningsju­rist på mil­jö­för­valt­ning­en, ut­veck­lar i ett mejl.

skri­ver hon. Stock­hol­mDi­rekt har sökt Tiptapp för en kom­men­tar. Fö­re­ta­get har tre vec­kor på sig att över­kla­ga, räk­nat från da­tu­met som de del­gavs be­slu­tet. Ca­mil­la Hu­se­bye Bec­ker kon­sta­te­rar v i d lunch­tid un­der ons­da­gen att nå­gon över­kla­gan än­nu in­te in­kom­mit.

Jag är sä­ker på att de fles­ta män­ni­skor tyc­ker att den som gör job­bet ska ha or­dent­ligt be­talt.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TIPTAPP. Det är in­te ba­ra ap­pens an­vän­da­re som är för­bjud­na att kö­ra skräp åt and­ra. Fak­si­mi­len är från för­ra vec­kans tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.