Kat­ten, vil­ket här­ligt en­ga­ge­mang vi kan ha

Vi i Vasastan - - HEJ VASASTAN - Pra­ta med mig! [email protected]­rekt­press.se

Hej! Såg att jag ha­de ett mis­sat sam­tal, gäl­ler det kat­ten Ti­ger?” Vår fo­to­graf Zac­ke stöt­te för ett tag sen på en okänd katt i sin trapp­upp­gång som ver­ka­de vil­se, ring­de num­ret på hals­ban­det och fick sms-sva­ret ovan från kat­tens äga­re. Vi­da­re kon­sta­te­ra­de husse att Ti­ger ba­ra är ”väl­digt upp­sö­kan­de så du kan släp­pa ut ho­nom igen! Han bor i Bagar­mos­sen men bru­kar va­ra i Skarpnäck! Tack för att du bryr dig!”. Och bryr sig om kat­ter är det fler som gör. Lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per sväm­mar över av ef­ter­lys­ning­ar av bort­sprung­na kat­ter. Det märk­li­ga är att det in­te ba­ra är katt­ä­ga­re som är av­sän­da­re.

Många ef­ter­lys­ning­ar är gjor­da av lo­kal­bor som har sprung­it på kat­ter som ser li­te vils­na ut. En bild och rätt ut på Fa­ce­book ba­ra: ”Såg den här kat­ten i cent­rum nyss. Ver­ka­de li­te vil­sen. Nå­gon som vet vems det är?”. Över­ras­kan­de of­ta får de här oa­dres­se­ra­de frå­gor­na ock­så ett svar.

Mag­nus Björn, äga­re till he­la Björk­ha­gens äls­ka­de katt Ca­to, ver­kar in­te va­ra ty­pen som oro­ar sig i onö­dan. När vår re­por­ter Christof­fer fick tag i ho­nom för att kon­trol­le­ra ett tips vi fått om att Ca­to kid­nap­pats kom sva­ret från Mag­nus spon­tant: ”Jag har in­te sett Ca­to på he­la hel­gen men ibland är han ju bor­ta och kom­mer till­ba­ka”.

Men upp­gif­ten att kat­ten stu­lits vi­sa­de sig ty­värr stäm­ma och Mag­nus Björn kas­ta­de ut en ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book som på mind­re än ett dygn de­lats 1 000 gång­er. Det är li­te sjukt – men väl­digt fint – att vi bryr oss så myc­ket om vå­ra fyr­ben­ta vän­ner.

Man skul­le ba­ra öns­ka att det en­ga­ge­mang­et gick igen i fler frå­gor. Fast det är en an­nan dis­kus­sion. Just nu öns­kar jag främst att Ca­to får kom­ma hem till sitt äls­ka­de Björk­ha­gen.

Läs he­la histo­ri­en om kat­ten Ca­to (som i tors­dags hit­ta­des i Ty­resö) på stock­hol­mdi­rekt.se el­ler i vår app.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.