Karl­bergs sta­tion ska rustas upp

Vi i Vasastan - - HEJ VASASTAN -

Den se­nas­te ti­den har upp­märk­sam­ma Va­sastads­bor sett det job­bats, fe­jats och stängs­las in kring Karl­bergs sta­tion. Var­för? Ska sta­tio­nen öpp­na igen? har en del frå­gat sig.

Det hand­lar om att sta­tio­nen just nu rustas ef­tersom den även i fort­sätt­ning­en ska fort­sät­ta att fin­nas kvar, om en re­serv­sta­tion om nå­got krång­lar med Ci­ty­ba­nan och in­te ri­vas som först fanns på ta­pe­ten.

Bland an­nat ses rull­trap­por och his­sar över och re­pa­re­ras och det byggs nya sta­ket en­ligt Tra­fik­ver­ket, så sta­tio­nen är i bra skick den da­gen den kan be­hö­vas.

FO­TO: PER BRANDT

RUSTAS. Karl­bergs sta­tion re­no­ve­ras för att va­ra i bra skick den dag det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.