Pro­test­mö­te mot App­le i Kungs­an

Vi i Vasastan - - HEJ VASASTAN -

Ny­li­gen av­slu­ta­des sam­rå­det om Apples pla­ner på att byg­ga ny bu­tik i Kungs­träd­går­den. Över 1 700 ytt­ran­den kom in och en ma­jo­ri­tet var kri­tis­ka, där­ibland läns­sty­rel­sen.

Nu pla­ne­rar Al­ter­na­tiv stad ett pro­test­mö­te mot pla­ner­na i par­ken. Mö­tet ska hål­las söndag den 14 ok­to­ber kloc­kan 14.

”Där stäl­ler vi kra­vet att ar­be­tet med de­talj­pla­nen som tillå­ter bu­ti­ken av­slu­tas och att po­li­ti­ker­na till­sam­mans med all­män­he­ten pla­ne­rar hur ett bu­tiks­fritt Kungs­an ska ut­veck­las.

Det kra­vet över­läm­nar vi se­dan till samt­li­ga 101 po­li­ti­ker i Stads­hu­set”, skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TORRLAGT. Nu blir det in­te mer öl på tapaskro­gen i Va­sas­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.