Tapaskrog i Ci­ty får in­te ser­ve­ra al­ko­hol

Vi i Vasastan - - HEJ VASASTAN -

An­led­ning­en är att fö­re­ta­get Ran­de­vo AB som dri­ver ta­pas­re­stau­rang­en in­te skött bok­fö­ring­en som den ska de se­nas­te åren och där­med bry­ter mot al­ko­hol­la­gen. Man be­dö­mer att bo­la­get in­te läng­re upp­fyl­ler kra­ven på lämp­lig­het. Bo­la­get har ock­så en skuld hos Kro­no­fog­den. Bris­ter­na an­ses så all­var­li­ga att det in­te räc­ker med en var­ning.

Till­stån­det att ser­ve­ra al­ko­hol ut­fär­da­des till re­stau­rang­en 2005.

Vi har sökt ägar­na till re­stau­rang­en upp­re­pa­de gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.