SL-dra­get: Höj­da bö­ter och sär­skild t-ba­ne­po­lis

Vi i Vasastan - - STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker

Kon­trol­lan­ter ska få gri­pa per­so­ner som väg­rar iden­ti­fi­e­ra sig, väk­ta­re ska få böt­fäl­la klott­ra­re och en sär­skild po­li­sen­het ska ar­be­ta i SL-nä­tet.

Det är någ­ra av punk­ter­na som lands­ting­et nu går vi­da­re med för att för­bätt­ra trygg­he­ten i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Tra­fik­nämn­den i Stock­holms läns lands­ting har be­slu­tat att gå vi­da­re med den trygg­hets­sats­ning i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som i som­ras fast­ställ­des i lands­tings­bud­ge­ten.

Det ska nu fö­reslås hos re­ge­ring­en att ”ord­nings­la­gen tyd­lig­görs” i syf­te att lands­ting­et ska kun­na age­ra och få ut­ö­ka­de be­fo­gen­he­ter.

Där in­går en öns­kan om ett skynd­samt in­fö­ran­de av tun­nel­ba­ne­po­li­ser, möj­lig­he­ten för kon­trol­lan­ter att gri­pa per­so­ner som väg­rar att iden­ti­fi­e­ra sig och att ge ord­nings­vak­ter möj­lig­he­ter att böt­fäl­la klott­ra­re.

Det ska även an­sö­kas hos Trans­port­sty­rel­sen om höj­da tilläggs­av­gif­ter och ut­re­das hur sank­tio­ner ska kun­na in­fö­ras mot ned­skräp­ning el­ler över­trä­del­ser av ord­nings­reg­ler.

– Syf­tet är att vi ska få ut­ö­ka­de be­fo­gen­he­ter. Och för att få det krävs ett be­slut från hög­re ort. Det är det vi nu ska an­sö­ka om, se­dan får vi se hur man re­so­ne­rar, sä­ger Björn Holm­berg, stabs­chef vid tra­fik­för­valt­ning på Stock­holms läns lands­ting.

För­sla­get god­kän­des av en ma­jo­ri­tet, men det rå­der än­då en viss oe­nig­het mel­lan par­ti­er­na i nämn­den.

Skri­vel­ser vän­tas läm­nas in till re­ge­ring­en och be­rör­da myn­dig­he­ter se­na­re un­der hös­ten.

SL har ti­di­ga­re kon­sta­te­rat att bö­tes­be­lop­pen mås­te hö­jas till 2 800 kro­nor. Vil­ken ni­vå man av­ser att hö­ja till nu är dock in­te klart.

– Vi har in­te re­so­ne­rat om det än­nu. Även det ska vi ta ställ­ning till se­na­re i höst, sä­ger Björn Holm­berg.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TRYGG­HET. Lands­ting­et vill gå vi­da­re med den trygg­hets­sats­ning som det har be­slu­tats om i bud­ge­ten för SL 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.