Bil­der­na in­i­från när klas­sis­ka Va­land rivs

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

He­la Va­lands in­te­ri­ör är nu ut­ri­ven. Vi har bild in­i­från det an­ri­ka kafé­et i Va­sas­tan.

Vår bild in­i­från det klas­sis­ka 50-talskafé­et Va­lands i Va­sas­tan vi­sar det många be­fa­rat skul­le hän­da ef­ter att fi­ket sål­des för en tid se­dan. He­la in­te­ri­ö­ren är ut­ri­ven och sto­ra de­lar av in­red­ning­en har nu sålts.

Per Fax­n­eld, and­ra ge­ne­ra­tio­nens stam­kund på kafé­et och man­nen bakom Fa­ce­book­grup­pen Va­lands vän­ner, har köpt näs­tan rub­bet.

– Ja, först köp­te jag allt löst själv; möb­ler, tav­lor, lam­por, pors­lin, bric­kor och så vi­da­re. Se­dan gick vi ihop någ­ra stam­mi­sar och köp­te även vägg­pa­nel, dis­kar och skåp. Ett par sto­lar hann för­svin­na iväg in­nan jag fått nys om att gre­jer­na ham­nat på Bloc­ket. Men an­nars är allt un­der ett pa­ra­ply, sä­ger Per Fax­n­eld.

På väg till ett la­ger

Han be­rät­tar att det mesta nu är på väg till ett la­ger.

– Nu är pla­nen att för­sö­ka hit­ta en ny lo­kal att star­ta Va­land på nytt i. Om nå­gon fas­tig­hets­ä­ga­re har nå­got lämp­ligt att stäl­la till för­fo­gan­de så får den­ne gär­na hö­ra av sig. Vi dis­ku­te­rar bland an­nat med Taif från Ri­tor­no om att dri­va kafé­et, sä­ger Per Fax­n­eld.

Han kom­mer att sak­na det an­ri­ka stäl­let myc­ket.

– Jag har sut­tit på Va­land och skri­vit fle­ra av mi­na böc­ker och ha­de ock­så min dis­pu­ta­tions­mid­dag där. Jag var in­ne och fi­ka­de minst en gång i vec­kan i al­la år. Mi­na barn var ock­så of­ta med. Så stäl­let är väl­digt spe­ci­ellt för mig, sä­ger Per Fax­n­eld.

”Drev Va­land i fy­ra år”

Andreas Åström är son till Mag­da­le­na och Stel­lan Åström som star­ta­de Va­land 1954. Han tyc­ker att det är myc­ket trå­kigt att kafé­et nu för­svin­ner.

”Min fru Lei­la drev Va­land och det var fan­tas­tiskt kul. Fram­förallt re­la­tio­nen till de många fi­na stam­kun­der­na. Men vi har and­ra jobb och in­tres­sen och kun­de in­te läng­re pri­o­ri­te­ra så myc­ket en­ga­ge­mang för Va­land (...) Även om jag av per­son­li­ga och no­stal­gis­ka skäl tyc­ker att det är synd att Va­land för­svin­ner har jag in­te någ­ra syn­punk­ter på vår kö­pa­res be­slut. Li­vet mås­te gå vi­da­re”, skri­ver han i ett mejl till Vi i Va­sas­tan.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN OCH PRVAT

RIVNING PÅ­GÅR. Fre­da­gen den 12 ok­to­ber ha­de sto­ra de­lar av in­te­ri­ö­ren på Va­land ri­vits. Stam­kun­den Per Fax­n­eld har köpt möb­ler och and­ra de­lar av in­red­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.