Tom­tens mam­ma till Sven-Har­rys

Vi i Vasastan - - Vasastan -

100 verk av Jen­ny Ny­ström ställs ut på Sven-Har­rys konst­mu­se­um. Ny­ström var en av de förs­ta barn­bok­s­il­lust­ra­tö­rer­na och teck­na­de bland an­nat Vik­tor Ryd­bergs saga ”Lil­le Viggs Äfven­tyr på Julaf­ton”, vil­ket gav hen­ne ti­teln tom­tens mam­ma.

Hon var även ban­bry­ta­re för and­ra kvinn­li­ga il­lust­ra­tö­rer. Ut­ställ­ning­en på­går mel­lan 26 ok­to­ber 2018 och 17 feb­ru­a­ri 2019.

FOTO: PER MYREHED

POR­TRÄTT. I ut­ställ­ning­en vi­sas om­kring 100 verk av Jen­ny Ny­ström. Bil­den är be­sku­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.