Löf­ten di­rekt

Vi i Vasastan - - Vasastan - Andreas Jen­nische Li­sa Halldén | Per Brandt Mi­chael Toll OMDRAGNING AV KARTAN?

Är frå­gan pri­o­ri­te­rad? – Ab­so­lut. Det här är nå­got som vi re­dan har dis­ku­te­rat i vår sam­ver­kan mel­lan par­ti­er­na. Det här kom­mer

Det lå­ter som ni är oen­se med Cen­ter­par­ti­et i frå­gan?

– Det kan bli 15 stads­de­lar, det kan bli 13. Det kan ske för­änd­ring­ar. Till ex­em­pel ska det gö­ras en ut­red­ning för att se över hur stads­de­lar­na är or­ga­ni­se­ra­de rent geo­gra­fiskt, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Stock­holms 14 stads­de­lar kan bli … ja, det åter­ståratt se.

10 000 kli­mats­mar­ta bo­stä­der ska byg­gas per år fram till 2025.De­lar av träd­gårds­stä­der­na ska be­va­ras.En plan för över­däck­ning ska tas fram.En ned­gräv­ning av Central­bron ska ut­re­das. 1,5 mil­jard till ökad fram­kom­lig­het. Gå­ga­tor­na ska fort­sät­ta att bli fler. An­tal laddstol­par ska ut­ö­kas. Möj­lig­he­ten att ska­pa en ut­släpps­fri in­nerstad till 2030 ska ut­re­das.Ett mer ak­tivt skol­val ska in­fö­ras.En sats­ning på so­ci­al­sek­re­te­rar­na ut­lo­vas.Det upp­sö­kan­de ar­be­tet ska stär­kas, liksom ar­be­tet mot he­ders­för­tryck.En in­teg­ra­tions­pakt med nä­rings­li­vet ska ut­for­mas, för att snab­ba­re ge ny­an­län­da jobb.Bib­li­o­te­ken ska få ut­ö­ka­de öp­pet­ti­der.Fri en­tré till sta­dens musé­er be­hålls.Bo­en­de­ga­ran­ti för al­la över 85 år ska in­fö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.