Ny över­syn: Stock­holm kan få fär­re stads­de­lar

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Det nya grön­blå sty­ret i Stads­hu­set vill gö­ra en stor om­or­ga­ni­sa­tion av Stock­holm. En idé är att mins­ka an­ta­let stads­de­lar.

I dag är Stock­holm upp­de­lat i 14 stads­de­lar och där­med li­ka många stads­dels­för­valt­ning­ar och stads­dels­nämn­der. Det nya grön­blå sty­ret i Stads­hu­set smi­der pla­ner på att för­änd­ra or­ga­ni­sa­tio­nen i grun­den.

– Vi vill ska­pa en ef­fek­ti­va­re, mer kost­nads­ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion som le­ve­re­rar hög kva­li­tet. Vi har in­te nå­gon be­stämd siff­ra över hur många stads­de­lar det kan bli, men klart är att he­la or­ga­ni­sa­tio­nen be­hö­ver ses över, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo (C), kul­tur- och stads­mil­jö­bor­gar­råd.

Cen­ter­par­ti­et ser gär­na att det sker en minsk­ning av an­ta­let stads­de­lar, det vik­ti­gas­te är dock att or­ga­ni­sa­tio­nen blir ef­fek­ti­va­re sam­ti­digt som den ”närod­la­de po­li­ti­ken” finns kvar.

– Vi har ing­en ex­akt siff­ra, men vi vill tit­ta på det här om­gå­en­de och gö­ra nå­got rik­tigt bra, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo. fin­nas med i näs­ta års bud­get, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo.

Mil­jö­par­ti­et to­nar ner frå­gan och är tyd­lig med att för­kla­ra att det ab­so­lut in­te är tal om att ”läg­ga ner någ­ra stads­de­lar”, men med­ger att de kan bli fär­re.

– Vi ska se över or­ga­ni­sa­tio­nen och till ex­em­pel tit­ta när­ma­re på stads­de­lar­nas gräns­drag­ning­ar, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.