Miss­tänkt pul­ver or­sa­ka­de av­spärr­ning vid Stureplan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Vid 15-ti­den i ons­dags spär­ra­des fle­ra bygg­na­der och ett stort om­rå­de mel­lan Ny­bro­vi­ken och Stureplan av ef­ter larm om ett miss­tänkt pul­ver. Sub­stan­sen ha­de in­kom­mit till en adress på Ing­mar Berg­mans ga­ta och män­ni­skor som even­tu­ellt va­rit i kon­takt med pulv­ret sa­ne­ra­des av Rädd­nings­tjäns­ten.

Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son An­na West­berg be­kräf­ta­de att nå­gon form av pul­ver hit­tats.

– Men hur det har in- kom­mit vet vi in­te, sa hon.

Först fram­åt halv sju på kväl­len var rädd­nings- och sjuk­vårds­in­sat­sen klar och av­spärr­ning­ar­na kun­de bör­ja hä­vas.

– Det är in­te far­ligt att vis­tas på plat­sen el­ler i bygg­na­den, kon­sta­te­ra­de Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son Ca­ri­na Ska­gerlind un­der tors­dags­mor­go­nen.

Pulv­ret som hit­tats har läm­nats in för analys och en för­un­der­sök­ning om ola­ga hot har in­letts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.