In­brot­ten mins­kar i in­ners­tan

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt

In­brot­ten i in­ners­tan sjun­ker. En av an­led­ning­ar­na hop­pas po­li­sen är de­ras sats­ning på bo­sam­ver­kan. Nu ska kon­cep­tet spri­das över he­la lan­det.

Po­li­sen på Norr­malm har de se­nas­te åren dra­git igång en stör­re sats­ning på att få igång mer sam­ar­be­te mel­lan dem själ­va,fas­tig­hets­ä­ga­re och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar som ett sätt att kom­ma åt in­brot­ten. Nu ver­kar det ge li­te frukt. Jäm­fört med för­ra året, då in­brot­ten öka­de på fle­ra håll i in­ners­tan, har an­ta­let in­brott nu mins­kat.

– De har gått ner mar­kant. Vi hop­pas så klart att en del är att vi job­bar med det här men vi kan in­te sä­ga det sä­kert nu. Men många i för­e­ning­ar­na har bli­vit mer på för att skyd­da sig bätt­re och i läng­den så kom­mer det de­fi­ni­tivt att hjäl­pa, sä­ger Pe­ter Enell, kom­mun­po­lis på Kungs­hol­men och en av po­li­ser­na som hål­ler i sats­ning­en.

Kon­cep­tet kan för­kla­ras som att fas­tig­hets­ä­ga­re och re­pre­sen­tan­ter för bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har bju­dits in till ett par stör­re mö­ten om året hos po­li­sen.

Där har po­li­sen se­dan in­for­me­rat om tju­var­nas till­vä­ga­gångs­sätt och hur man kan gö­ra hem­men och fas­tig­he­ter­na säk­ra­re.

In­for­me­ra om tren­der

Po­li­sen har se­dan kon­takt med per­so­ner­na, som i sin tur för in­for­ma­tio­nen vi­da­re till si­na gran­nar el­ler boende, och kan på så sätt in­for­me­ra om nya tren­der hos tju­var­na. Po­li­sen kan även åka ut på plats­be­sök om det ef­ter­frå­gas en­ligt Enell.

Att de i nte kal­lar det grann­sam­ver­kan har med namn­rät­tig­he­ter att gö­ra.

I sam­ar­be­tet har po­li­sen även ta­git fram en ”blå­ljus­kod”, att för­e­ning­ar­na kan stäl­la in si­na port­ko­der med en hem­lig kod som man skic­kar till po­li­sen, rädd­nings­tjänst och am­bu­lans, så de kan få till­gång till fas­tig­he­ten al­la ti­der på dyg­net vid nöd­fall. En stängd port kan an­nars va­ra ett stort pro­blem vid ut­ryck­ning.

Det lyc­ka­de kon­cep­tet ska nu spri­das till Sö­der­malm och ar­bets­sät­tet ska snart även spri­das över he­la lan­det en­ligt Enell.

”Snab­ba på pro­ces­sen”

Han hop­pas att fler fas­tig­hets­ä­ga­re och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar ska an­slu­ta sig i Stock­holm.

– Vi har fått med oss runt 580 fas­tig­hets­ä­ga­re, fas­tig­hets­bo­lag och bo­stads­rättsf ör­e­ning­ar. Vi har r unt 28 000 po­ten­ti­el­la mot­ta­ga­re vi kan nå och skic­ka ut in­for­ma­tion fle­ra gång­er om året med råd och and­ra nyt­tig­he­ter el­ler stöt­ta och åka ut på plats. Vi har lyc­kats snab­ba på pro­ces­sen och fått ett bra in­tres­se, men vi tar gär­na emot fler som är in­tres­se­ra­de, sä­ger Pe­ter Enell.

Många i för­e­ning­ar­na har bli­vit mer på för att skyd­da sig bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.