Mack-Gy­ver från Va­sas­tan kan vin­na mack­mäs­ter­skap

Vi i Vasastan - - Stockholm - Elin Jons­son

Mack-Gy­ver, den ve­gans­ka mac­kan från Va­sas­tan, kan ta hem se­gern i årets Mack-SM. Mi­kae­la Fi­scher­ström är kre­a­tö­ren bakom.

Fi­na­len av­görs på Sthlm Food & Wi­ne-mäs­san den 9 no­vem­ber och upp­gif­ten är att ko­ra Sve­ri­ges go­das­te och nyt­ti­gas­te lunch­mac­ka. En av fi­na­lis­ter­na är Mi­kae­la Fi­scher­ström från Ha­ga Tårtcom­pa­ni & Ba­ge­ri i Va­sas­tan.

– Må­let med Mack-Gy­ver-mac­kan var att ska­pa en kli­mats­mart mac­ka som var­je svensk ska kun­na gö­ra i sitt kök. Av al­la rå­va­ror som finns på mac­kan så an­vän­der vi allt – in­te en drop­pe går till svinn. Blas­ten på mo­ro­ten som an­vänds i mo­rots­hum­mu­sen är det grö­na på mac­kan. Och brö­det är minst en dag gam­malt för att vi­sa att man in­te be­hö­ver slänga det, sä­ger Mi­kae­la Fi­scher­ström.

På 45 mi­nu­ter kom­mer hon gö­ra 20 ve­gans­ka MackGy­ver-mac­kor fram­för SMju­ryn. De vär­de­rar mac­kans gast­ro­no­mi och hur fi­na­lis­ter­na på mest ef­fek­tivt och eko­no­miskt sätt till­ver­kar den.

– Jag tror fak­tiskt att vi har en gans­ka stor chans att vin­na täv­ling­en, in­te för att den egent­li­gen är go­da­re. Ut­an för att vi lagt så myc­ket tan­ke på att allt på mac­kan ska tas till­va­ra på. Vi är de en­da som ar­be­tar med just svinn­frå­gan. Vi vil­le verk­li­gen att det skul­le va­ra en mac­ka i ti­den, sä­ger Mi­kae­la Fi­scher­ström.

Hen­nes kol­le­ga Oscar Må­le­vik, en ägar­na av Ha­ga Tårtcom­pa­ni & Ba­ge­ri, är ock­så hopp­full.

– I år kom­mer hon vin­na! Vi är så stol­ta och tag­ga­de över att hon är med. För­ra året kom vi på en sil­ver­plats. Dock vann vi ”Bäs­ta he­jarklack” då vi över­rös­ta­de he­la publi­ken till täv­ling­en, sä­ger han.

MACK-GY­VER­MAC­KAN TILL MACK-SM. En kul ut­ma­ning tyc­ker Mi­kae­la Fi­scher­ström, från Ha­ga Tårtcom­pa­ni & Ba­ge­ri på Tors­ga­tan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.