Ny lag: Den här si­dan ska du gå på

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt

Väns­ter el­ler hö­ger? Nu har re­ge­ring­en satt ner fo­ten om vil­ka reg­ler som gäl­ler för fot­gäng­a­re på gång- och cy­kel­ba­nan. Dess­utom in­förs fy­ra nya reg­ler för cy­klis­ter.

Ti­di­ga­re har det in­te fun­nits nå­gon re­gel om man gå på väns­ter el­ler hö­ger si­da på ge­men­sam­ma gång- och cy­kel­ba­nor – men nu har re­ge­ring­en be­stämt att det är väns­ter som gäl­ler.

Men än­då är det in­te helt klart. I änd­ring­en skri­ver re­ge­ring­en att ”gå­en­de på en ge­men­sam gång- och cy­kel­ba­na ska om möj­ligt an­vän­da väns­ter si­da i färd­rikt­ning­en.”

”Den som åker rull­ski­dor, rullskrid­skor el­ler lik­nan­de skall dock fär­das längst till hö­ger om det är lämp­li­ga­re.” står det i tra­fik­för­ord­ning­en.

Men det är in­te den en­da nya re­geln, för cy­klis­ter görs även föl­jan­de änd­ring­ar knut­na till den na­tio­nel­la cy­kelstra­te­gin en­ligt re­ge­ring­en.se.

En väg­mar­ke­ring för cy­kel­box in­förs, nå­got som re­dan finns i Stock­holm.

Mar­ke­ring­en för ett över­gångs­stäl­le får ut­gö­ra en av be­gräns­nings­lin­jer­na till en cy­kelö­ver­fart.

En cy­kel­pas­sage ska anges med väg­mar­ke­ring.

Gå­en­de på en gångoch cy­kel­ba­na ska om möj­ligt an­vän­da väns­ter si­da i färd­rikt­ning­en.

Det för­tyd­li­gas att lo­ka­li­se­rings­mär­ken för väg­vis­ning även in­ne­fat­tar mär­ken för väg­vis­ning av gångoch cy­kel­tra­fik.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HÅLL TILL VÄNS­TER. Det har re­ge­ring be­stämt att fot­gäng­a­re ska gö­ra på ge­men­sam­ma gång- och cy­kel­ba­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.