No­bel Cen­ter får an­nan plats

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­ri­am Bratt

De grön­blå lo­var att No­bel Cen­ter in­te byggs på Bla­si­e­hol­men. Nya stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jo­a­kim Lars­son (M) sä­ger att det kan ham­na ut­an­för tul­lar­na.

I sam­band med att Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et gick ut och be­rät­ta­de att de ska sam­ar­be­ta i Stock­holms stad för­ra fre­da­gen kom yt­ter­li­ga­re ett be­sked. Det blir ing­et No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men.

Nu går det ny­till­träd­de stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jo­a­kim Lars­son (M) ut med att No­bel Cen­ter kanske in­te ham­nar i en ny bygg­nad.

– Vi kom­mer att tit­ta på oli­ka al­ter­na­tiv. Det kan även bli en be­fint­lig fas­tig­het.

Han på­pe­kar ock­så att ett centralt lä­ge – som ti­di­ga­re be­to­nats som vik­tigt – in­te läng­re är nöd­vän­digt.

– Vi stäng­er inga dör­rar för att hit­ta en ny plats.

Be­slu­tet om de stop­pa­de planerna på Bla­si­e­hol­men ska al­la par­ti­er­na in­om Stock­holms stads nya ma­jo­ri­tet va­ra över­ens om. Av­gå­en­de stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) gick för­ra vec­kan ut med stark kri­tik.

– Det har lagts 60-70 mil­jo­ner på det här pro­jek­tet, det finns en mas­sa po­li­tis­ka be­slut och var på väg till ju­ri- disk pröv­ning. Att Jo­a­kim Lars­son (M) fal­ler platt som en pann­ka­ka när han träf­far Da­ni­el Helldén är ing­et gott tec­ken. I rol­len som stads­bygg­nads­bor­gar­råd gäl­ler det att kun­na hål­la löf­ten, det vet jag, sä­ger Jan Va­le­skog (S) som an­ser att age­ran­det kan av­skräc­ka byggak­tö­rer från att in­ve­ste­ra i Stock­holm. När Lars­son hör ta­las om kri­ti­ken sva­rar han:

– Vi har en stad som många är räd­da om och det le­der till att många en­ga­ge­rar sig. Vi stock­hol­ma­re har ju va­rit med om sto­ra för­änd­ring­ar och där­för finns det kanske en nedärvd oro.

Bygg­pla­ner­na på Bla­si­e­hol­men blev i maj ut­döm­da av mark- och mil­jö­dom­sto­len.

De me­na­de då att ska­dor­na skul­le bli för sto­ra i kul­turmil­jön. Men Stock­holms stad har över­kla­gat do­men till mark- och mil­jö -över­dom­sto­len, och där­i­från har ing­et än­nu hörts.

Vi har en stad som många är räd­da om och det le­der till att många en­ga­ge­rar sig.

ILLUSTRTION: TOMORROW AB

KRI­TIK. Jan Va­le­skog (S) (un­derst) kri­ti­se­rar den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­tens be­sked ge­nom stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jo­a­kim Lars­son (M) (överst) att man stop­par planerna på No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.