MP-po­li­ti­ker hop­par av i pro­test ef­ter makt­skif­tet

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son Mi­chael Toll

En av Stock­holms mil­jö­par­tis­ter väl­jer att läm­na po­li­ti­ken och sin plats i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det­ta i pro­test mot att par­ti­et väl­jer att in­gå i det nya grön­blå sty­ret i Stads­hu­set.

Ta­mim Ala­med­di­ne som va­rit ord­fö­ran­de i SHIS Bo­stä­der i Stock­holm, väl­jer att läm­na Mil­jö­par­ti­et. An­led­ning­en: Att Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm har valt att in­gå i den grön­blå al­li­an­sen.

27-åring­en har ar­be­tat in­om lo­kal­po­li­ti­ken i många år. Bland an­nat har han sut­tit i Skarpnäcks stads­dels­nämnd, och va­rit po­li­tisk sek­re­te­ra­re åt MP:s grupple­da­re, samt som bor­gar­råds­sek­re­te­ra­re i Stads­hu­set.

En­ligt Ala­med­di­ne själv grun­dar sig be­slu­tet på att han helt en­kelt in­te tror på den po­li­tik som nu kom­mer att be­dri­vas.

– Jag tror att det här är ett väg­val som i läng­den kom­mer ska­da par­ti­et och med­fö­ra lång­va­ri­ga ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser, sä­ger Ta­mim Ala­med­di­ne. Hur känns det? – Det har va­rit ett tufft och job­bigt be­slut såklart. Men det är rätt be­slut. Jag kän­ner att jag in­te kan stå för de­lar av po­li­ti­ken. Jag vill in­te gå in på de­tal­jer men det hand­lar om skill­na­der i vär­de­ring­ar och ide­o­lo­gi kring skat­te­sänk­ning­ar och ut­för­sälj­ning­ar, bland an­nat.

Kom­mer du att gå med nå­got an­nat par­ti?

– Det vill jag i nu­lä­get in­te kom­men­te­ra.

Vad har du fått för re­spons från di­na par­ti­kam­ra­ter?

– Det är nå­got som stan­nar mel­lan mig och dem.

FOTO: MOSTPHOTOS

MP-AVHOPP. Ta­mim Ala­med­di­ne kan in­te stå bakom den grön­blåa po­li­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.