Trä­ning, lop­pis och mu­seiä­ven­tyr

■■ Bör­ja planera näs­ta helgs ak­ti­vi­te­ter re­dan nu! Vi har sam­lat nio blan­da­de tips sprid­da över sta­den – och många är helt gra­tis.

Vi i Vasastan - - Stockholm Helg -

NATT PÅ MU­SE­ET

Na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­et hål­ler öp­pet ef­ter stäng­nings­dags med be­sök av natt­vak­ten, spök­histo­ri­er i ko­jan och an­sikts­mål­ning. Be­sö­ka­re upp­munt­ras att dy­ka upp ut­kläd­da och ta med fick­lam­pa. Ku­pol­ba­ren har öp­pet med mat och för­frisk­ning­ar för sto­ra och små. När: Fredag 26 ok­to­ber, 18.00–21.00. Var: Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et, Fre­sca­ti­vä­gen 40.

KONST OCH MU­SIK I ÅRSTA

Eve­ne­mang­et Bul­ler bju­der på konstut­ställ­ning och mu­sik i in­dust­ri­ell mil­jö. 5 konst­nä­rer vi­sar si­na verk och en DJ står för sound­trac­ket.

När: Fredag 26 ok­to­ber från kloc­kan 15 och Lör­dag 27 ok­to­ber från kloc­kan 12.00.

Var: Aresta­berg, Årsta skol­gränd 16 A

SY- & HANTVERKSFESTIVAL

Sve­ri­ges största hand­ar­bets­mäs­sa tar plats i Älv­sjö un­der tre da­gar. Ta del av works­hops in­om stick­ning, virk­ning, smyc­ken, söm­nad med me­ra, och hand­la di­rekt på plats av ut­stäl­la­re.

När: Fredag 26 ok­to­ber kloc­kan 10–18.00.00, lör­dag 27 ok­to­ber kloc­kan 10–18.00.00 och sön­dag 28 ok­to­ber kloc­kan 10.00–16.00.

Var: Älv­sjö­mäs­san, Mäss­vä­gen 1.

BYGG EN LEGOROBOT I VALLENTUNA

Kul­tur­hu­set i Vallentuna ord­nar pro­va-på lör­dag med ro­bot­byg­ge. Bygg, kon­trol­le­ra och pro­gram­me­ra Le­go­ro­bo­tar till­sam­mans med Olle Melander. Eve­ne­mang­et är gra­tis och för al­la åld­rar. När: Lör­dag 27 ok­to­ber från kloc­kan 12.00–16.00. Var: Sto­ra mö­tes­rum­met, Vallentuna Kul­tur­hus, Al­lé­vä­gen 1.

KAMP­SPORT FÖR TJE­JER I BROM­MA

Kamp­sports­proff­sen An­na Astvik Mark och Eva-My Pers­son bör­jar med se­mi­na­ri­um med in­spi­ra­tion och teknik kloc­kan 12.30. Kloc­kan 13.30 blir det spar­ring. ”Al­la tje­jer, kvin­nor, bru­dar, gä­ris som vill spar­ras i nå­gon kamp­sports­stil är väl­kom­na”, skri­ver de i fa­ce­boo­ke­ve­ne­mang­et. När: Lör­dag 27 ok­to­ber kloc­kan 12.30. Var: Nex­us STHLM i Brom­ma, Drott­ning­holms­vä­gen 185.

MORGONLÖPNING I HUD­DINGE

Var­je lör­dag ord­nas gra­tis 5 kilo­me­ters­löp­ning med tid­tag­ning kloc­kan 9.30 i Hud­dinge. Ef­ter löp­ning­en blir det kaf­fe på Ca­fe Ny­torp för de som vill. Mer in­for­ma­tion och re­gi­stre­ring hit­tar du på www.par­krun.se/hud­dinge. Allt ar­ran­ge­ras av hjälp av fri­vil­li­ga vo­lon­tä­rer. När: Lör­dag 27 ok­to­ber (och var­je lör­dag) Var: bred­vid Käll­brinks IP på Gam­la Stock­holms­vä­gen, Hud­dinge.

TE­A­TER I SKÄR­HOL­MEN

Vad är man­lig­het? Finns det oli­ka ty­per av man­lig­het? ”Snub­ben lät­tar på sitt hjär­ta” är en te­a­ter­fö­re­ställ­ning där vi får föl­ja ett gäng kil­lar som för­sö­ker för­stå sig själ­va, varand­ra och värl­den. Från 14 år. För mer in­for­ma­tion och bok­ning, gå in på kul­tur­hu­setstads­tea­tern.se/snub­ben. Fö­re­ställ­ning­en spe­las fler da­tum än de som nämns ne­dan, och även på Kul­tur­hu­set Väl­ling­by vid någ­ra till­fäl­len. När: Torsdag 25 ok­to­ber 13.15, fredag 26 ok­to­ber kloc­kan 14.15, lör­dag 27 ok­to­ber kloc­kan 14.15. Var: Skär­hol­men Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, Bod­holms­gång­en 13.

LOP­PIS I FÄRG­FA­BRI­KEN

Lop­pi­sen på Färg­fa­bri­ken är till­ba­ka ef­ter ett läng­re up­pe­håll. Smed­jan fylls med lop­pis­fynd, mat och dryck finns till för­sälj­ning och mu­sik spe­las. Da­gen till ära är det spe­ci­alpris på ca­va i ba­ren. När: Sön­dag 28 ok­to­ber, 11.00–16.00. Var: Färg­fa­bri­kens kafé, Löv­holms­brin­ken 1.

PUDELPROMENAD I TÄ­BY

Sista sön­da­gen i var­je må­nad ord­nas en ge­men­sam pro­me­nad för pud­lar och de­ras äga­re i Rö­sjö­ter­räng­en. Ta med dig fi­ka och vat­ten till hun­den. Ing­en för­an­mä­lan, ing­en kost­nad. När: 28 ok­to­ber kloc­kan 11.00. Var: Vid Rö­sjö­ba­dets par­ke­ring, i slu­tet av Rö­sjö­vä­gen i Tä­by.

FOTO: MAR­TIN STENMARK

UTFORSKA. Na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­et hål­ler kvälls­öp­pet.

Bygg en ro­bot i le­go.

An­na Astvik Markväl­kom­nar till spar­ring för tje­jer.

Ut­ställ­ning­en Bul­ler vi­sas på Aresta­berg.

Pu­del­pro­me­ne­ra i Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.