Hy­resvärd ris­ke­rar vi­te för re­no­ve­ring

Vi i Vasastan - - Hemma -

Ty­resö Bo­stä­der ho­tas av 100 000 kro­nor i vi­te om de in­te re­no­ve­rar ett fukt­ska­dat bad­rum. Det har Sö­der­törns Mil­jö- och Häl­so­skydds­för­bund be­slu­tat, en­ligt Hem & Hy­ra.

Bo­la­get står dock fast vid att det in­te är nå­got fel på bad­rum­met och har över­kla­gat be­slu­tet till Läns­sty­rel­sen som nu ska av­gö­ra ären­det.

Den drab­ba­de hy­res­gäs­ten har i fle­ra år kla­gat på fukt och mö­gel i bad­rum­met, som den­ne me­nar har or­sa­kat häl­so­be­svär. Men trots in­spek­tio­ner och be­sikt­ning­ar har ingen­ting hänt.

I stäl­let har vär­den be­slu­tat att det in­te fö­re­lig­ger nå­got re­no­ve­rings­be­hov med mo­ti­ve­ring­en att bad­rum­met in­te är fel­käl­lan, en­ligt Hem & Hy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.