Re­kord­lågt an­tal tra­fik­dö­da­de 2017

Vi i Vasastan - - Motor -

An­ta­let per­so­ner som om­kom i väg­tra­fi­ko­lyc­kor un­der 2017 var det lägs­ta se­dan and­ra världs­kri­get.

Det står att lä­sa i bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Bil Swe­dens sta­tis­tis­ka års­bok Bi­lis­men i Sve­ri­ge 2018 som pre­cis har pub­li­ce­rats.

Det högs­ta an­ta­let dö­da­de i väg­tra­fi­ken var det 1965 och 1966 med 1313, vil­ket kan jäm­fö­ras med siff­ran för 2017 som var 253 dö­da­de.

Un­der sam­ma pe­ri­od, se­dan mit­ten på 60-ta­let, har an­ta­let for­don på vå­ra vägar ökat från ca 2 mil­jo­ner till 5,5 mil­jo­ner idag.

Sve­ri­ge till­hör de län­der i värl­den som har lägst an­tal tra­fik­dö­da­de i för­hål­lan­de till folk­mäng­den.

253 DÖ­DA. An­tal for­don har mer än för­dubb­lats se­dan 1965 – men an­tal om­kom­na är nu re­kord­lågt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.