An­grip­na cy­klis­ter föl­jer reg­ler­na i stan

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Mag­nus An­ders­son, cy­klist

Som lag­ly­dig cy­klist störs även jag av dem som sät­ter sig över la­gen och även­ty­rar vår ge­men­sam­ma tra­fik­sä­ker­het.

Jag störs dock li­ka myc­ket av sig­na­tu­ren ”Bu­re” i Ös­ter­malmsnytt 22/9 som kör­de näs­tan he­la Re­ge­rings­ga­tan ut­an att no­te­ra att den se­dan länge är dub­bel­rik­tad för cy­klis­ter. De sju cy­klis­ter han möt­te ha­de la­gen på sin si­da se­dan minst ett halv­år. Re­ge­rings­ga­tan är en av många ga­tor som nu­me­ra är dub­bel­rik­ta­de – för cy­klis­ter!

Det­ta har en­ligt Po­li­sen lett till att även bi­lis­ter chan­sar och kör mot färd­rikt­ning­en. Det­ta är ett vi­da vär­re pro­blem än lag­ly­di­ga cy­klis­ter. Att bi­lis­ter som ”Bu­re” in­te har bätt­re koll gör mig dock oro­lig. Finns det fler reg­ler som gäl­ler sen länge, som han in­te lagt mär­ke till? Bäst att ta sig i akt! Nå­gon jäk­la ord­ning vill ”Bu­re” ha i vår stad, men då mås­te han bör­ja med att själv hål­la sig á jour med de reg­ler som gäl­ler – in­nan han sät­ter sig bakom rat­ten igen.

22 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.