Kyr­kan vill ha din hjälp att dö­pa ny lo­kal

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Un­der Jo­han­nes kyr­ka byggs en ny ser­ve­rings­lo­kal med plats för 60 sit­tan­de gäs­ter. Tan­ken är att den ska an­vän­das till kon­fe­ren­ser, dop-, bröl­lops­fes­ter och be­grav­ning­s­kaf­fe samt and­ra sam­man­trä­den.

Byg­get har på­gått i ett år och be­räk­nas va­ra klart i mars. Nu vill Jo­han­nes för­sam­ling ha hjälp att namn­ge lo­ka­len. För att va­ra med går man in på S:t Jo­han­nes för­sam­lings Facebook-si­da och kom­men­te­rar med sitt namn­för­slag i täv­lingsin­läg­get.

I pris­pot­ten finns ett pre­sent­kort på 3000 kro­nor på ett när­lig­gan­de va­ru­hus. Se­nast den 30 november vill för­sam­ling­en ha in namn­för­sla­gen.

FO­TO: ELNAZ BAGHLANIAN

ÖPP­NAR NYTT. Ce­ci­lia Ly öpp­nar Eat­nam på Bir­ger Jarls­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.