An­ri­ka Va­land kan bli katt­kafé

Vi i Vasastan - - Vasastan - Sop­hie Stig­fur

Ef­ter att den klas­sis­ka 50-tal­sin­te­ri­ö­ren ri­vits ut från an­ri­ka kafé­et Va­land i Va­sas­tan kan vi nu av­slö­ja att ett katt­kafé an­sökt om att få öpp­na i lo­ka­len.

När Stock­holmDi­rekt för en dryg må­nad se­dan rap­por­te­ra­de att klas­sis­ka fi­ket Va­land skul­le stänga på grund av eko­no­mis­ka pro­blem, blev det ra­maskri. Va­sastads­bor, så­väl som den for­na ägaren, kräv­de att Va­land skul­le be­va­ras som det 50-talskafé det all­tid va­rit. Ägaren till Ri­tor­no på Odeng­a­tan, Taif Al­be­la, sträck­te ut en hand till Va­lands nya äga­re, som då än­nu var okänd.

– Jag er­bjöd mig att kö­pa och hjäl­pa till att hit­ta en an­nan lo­kal åt dem. Men de vill in­te, de har re­dan gjort sin re­se­arch, sa han till Stock­holmDi­rekt i bör­jan av ok­to­ber.

Hem­lig­hets­ful­la

När Va­lands in­te­ri­ör la­des ut på Bloc­ket, köp­tes så gott som rub­bet av stam­kun­den Per Fax­n­eld, som ock­så är upp­hovs­man till Fa­ce­book­grup­pen Va­lands vän­ner med 550 med­lem­mar. Han och Taif Al­be­la, Ri­tor­no, dis­ku­te- rar nu möj­lig­he­ten att lå­ta Va­lands åter­upp­stå på en an­nan plats.

Sam­ti­digt har de nya ägar­na till Va­land va­rit ex­tremt hem­lig­hets­ful­la och väg­rat sva­ra på vad de ska gö­ra med lo­ka­len.

”Ing­et har hänt”

Men nu kan vi av­slö­ja att Jord­bruks­ver­ket, den in­stans som ut­fär­dar till­stånd för att verk­sam­het med djur ska få be­dri­vas, ta­git emot en an­sö­kan om att nå­gon ”vill star­ta ett kattcafé i Stock­holm, på Sur­brunns­ga­tan 48 och sö­ker dis­pens” för det­ta. Det vill sä­ga i Va­lands gam­la lo­kal. Och det skul­le i så fall bli Stock­holms förs­ta katt­kafé.

”Det har kom­mit in ett så­dant ären­de men vi har in­te bör­jat hand­läg­ga det än så ing­et har hänt i ären­det från vår si­da”, skri­ver Ing­er Sö­derqvist, ad­mi­nist­ra­tör på en­he­ten för för­söks­djur och säll­skaps­djur på Jord­bruks­ver­ket till tid­ning­en.

Vi har va­rit i kon­takt med en av per­so­ner­na i bo­la­get som ta­git över lo­ka­len. Han vill var­ken be­kräf­ta el­ler de­men­te­ra upp­gif­ten.

FO­TO: PARADISE STHLM

RO­LIGT. ”Det har va­rit en ex­tremt ro­lig upp­le­vel­se att få spe­la in Paradise STHLM i själ­vas­te hu­vud­sta­den”, sä­ger Ro­bin ”Mos” Andersson i ett press­med­de­lan­de.

EF­TER. … ochå här såg det ut i lo­ka­len 12 ok­to­ber, ef­ter att all in­te­ri­ör ri­vits ut.

IN­NAN. Så här såg Va­land ut in­nan allt revs ut …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.