Suc­cé för kvar­ters­bion

Vi i Vasastan - - Vasastan - Patrik Wirén

BIO CAPITOL.

Bio Capitol i Va­sas­tan har fått en fly­gan­de start se­dan öpp­nan­det. Nu pla­ne­ras yt­ter­li­ga­re två sa­long­er för att mö­ta det sto­ra publiktryc­ket.

Det är en reg­nig tis­dags­kväll ett par da­gar in­nan lö­ning och fort­fa­ran­de åter­står någ­ra mi­nu­ter tills kloc­kan är 17 och Bio Capitol öpp­nar si­na dör­rar. Trots det sling­rar sig re­dan en kö längs Sankt Eriks­ga­tans trot­to­ar.

– Nu är det lugnt. Ni skul­le se när det är vis­ning­ar i bå­da sa­long­er­na, då är det knö­kat, kon­sta­te­rar Elai­ne Hil­den­borg, drif­t­an­sva­rig, när dör­rar­na öpp­nats och be­sö­kar­na sö­ker sig in.

Högt tryck ef­ter öpp­ning

På kväl­lens re­per­to­ar står ”Co­let­te”, fil­men om för­fat­ta­ren Si­do­nie Gabri­el­le Co- let­te med Kei­ra Knight­ley i hu­vud­rol­len och se­na­re sam­ma kväll vän­tar ”A Star is Born” med La­dy Ga­ga. Det sto­ra publiktryc­ket har va­rit kon­stant se­dan öpp­nan­det i ju­li be­rät­ta­re Elai­ne Hil­den­borg.

– Det har va­rit ga­let myc­ket folk. Vi har 3-4 ut­sål­da fö­re­ställ­ning­ar per kväll och kör sju da­gar i vec­kan. Un­der hel­ger­na har vi åt­ta vis­ning­ar per dag. Det har va­rit en ut­ma­ning att ha så högt tryck di­rekt ef­ter öpp­ning, men nu har vi bör­jat vän­ja oss vid tan­ken på att det är så här det ser ut. Och det är för­stås su­per­ro­ligt, kon­sta­te­rar hon.

Plat­ser­na räc­ker in­te till

I dag finns två sa­long­er i de 1920-talsin­spi­re­ra­de lo­ka­ler­na med 103 re­spek­ti­ve 82 plat­ser. Och det räc­ker in­te.

– Det kom­mer bli två sa­long­er till, vil­ket vi verk­li­gen be­hö­ver, sä­ger Elai­ne Hil­den­borg men tilläg­ger snabbt att det in­te är någon­ting som kom­mer ske över en natt.

– Det lig­ger fort­fa­ran­de långt fram i ti­den.

En kom­bi­ne­rad bi­o­graf och bist­ro

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ASDA. Britt Hol­mqvist, Le­na Po­ig­nant och Anet­te Strand bru­kar gå på bio till­sam­mans men det här är förs­ta be­sö­ket på kvar­ters­bion i Va­sas­tan. ”Det känns lyx­igt att kun­na ta ett glas vin till bion. Väl­digt ge­myt­ligt, näs­tan som hem­ma,” sä­ger Anet­te som bor på Kungs­hol­men. De bå­da vä­nin­nor­na, bå­da hem­ma­hö­ran­de på Södermalm in­stäm­mer.

på Sankt Eriks­ga­tan. Den Bygg­des 1926 och stäng­des 1985. Öpp­na­de på nytt som­ma­ren 2018 ef­ter en crowd­fun­ding-kam­panj på Kick­star­ter som in­led­des 2016. Bi­o­gra­fen har två sa­long­er med 103 re­spek­ti­ve 82 plat­ser. På pro­gram­met finns bland an­nat mu­si­kal­mån­dag, klas­si­ker­tors­dag och se­ni­or­bio. I november och december vän­tar även jul­bordsvis­ning­ar av den fem tim­mar långa ver­sio­nen av Berg­mans ”Fan­ny och Alex­an­der”. Då ser­ve­ras, för­u­tom film­klas­sikern, även jul­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.