Ma­nil­la ut­reds ef­ter larm om våld

Vi i Vasastan - - Stockholm - Patrik Wirén

Skol­in­spek­tio­nen ut­re­der prin­ses­san Estel­les sko­la på Djur­går­den ef­ter larm om kränk­ning­ar och våld. Sko­lans rek­tor sä­ger att hon väl­kom­nar ut­red­ning­en.

I som­ras skrev vi om det så kal­la­de för­äld­raupp­ro­ret på Cam­pus Ma­nil­la, sko­lan där prin­ses­san Estel­le bör­ja­de till höst­ter­mi­nen. Då hand­la­de det om en in­fek­te­rad kon­flikt mel­lan led­ning, sty­rel­se och för­äld­rar i sam­band med att sko­lans rek­tor Mai­ja Möl­ler Gri­ma­ko­va pe­ta­des från sitt upp­drag.

Nu är sko­lan åte­ri­gen i het­luf­ten.

”Hjäl­pa oss att bli bätt­re”

Den här gång­en är det Skol­in­spek­tio­nen som ut­re­der sko­lan ef­ter an­mäl­ning­ar från för­äld­rar som vitt­nar om att ele­ver ut­sätts för våld och kränk­ning­ar från and­ra ele­ver. Rek­tor Ca­ri­na Hag­ström Bergh för­kla­rar att hon väl­kom­nar Skol­in­spek­tio­nens ut­red­ning.

– Den kom­mer hjäl­pa oss att bli en än­nu bätt­re sko­la. Cam­pus Ma­nil­la har fle­ra för­bätt­rings­om­rå­den som mås­te åt­gär­das, men man ska kom­ma ihåg att det här gäll­de

Stock­holmDi­rekt.se

hän­del­ser som sked­de un­der vår­ter­mi­nen och in­nan jag blev rek­tor. Nu är Skol­in­spek­tio­nen oss be­hjälp­li­ga ge­nom den­na till­syn med de bris­ter som upp­da­gats un­der fö­re­gå­en­de läsår, skri­ver hon i ett mejl till Stock­holmDi­rekt.

All­var­li­ga an­kla­gel­ser

Hag­ström Bergh skri­ver vi­da­re att sko­lan ar­be­tar in­ten­sivt mot krän­kan­de sär­be­hand­ling.

– An­kla­gel­ser­na är all­var­li­ga och där­för är det vik­tigt att vi snabbt går till bot­ten med dem. Jag har noll­to­le­rans mot mob­bing och det kom­mer jag fort­sät­ta att ha. På Cam­pus Ma­nil­la ar­be­tar vi med att för­bätt­ra vårt li­ka­be­hand­lings­ar­be­te och ru­ti­ner kring elev­häl­san. Det här har min högs­ta pri­o­ri­tet.

I en av an­mäl­ning­ar­na nämns in­stagram­kon­tot ”Ma­nil­la­bit­ches” där ele­ver och per­so­nal på sko­lan häng­des ut med bil­der och krän­kan­de kom­men­ta­rer. Kon­tot har även upp­märk­sam­mats av Af­ton­bla­det i sam­band med att en elev skäm­tat om att kid­nap­pa prin­ses­san Estel­le.

Hur han­te­ra­de ni den si­tu­a­tio­nen?

– Kraf­ti­ga och ome­del­ba­ra åt­gär­der som led­de till att kon­tot ome­del­bart stäng­des ned och åt­gär­der vid­togs mot be­rör­da ele­ver och de­ras för­äld­rar, skri­ver Ca­ri­na Hag­ström Bergh till tid­ning­en.

Skol­in­spek­tio­nen be­sök­te sko­lan i bör­jan av ok­to­ber för en så kal­lad rik­tad till­syn för att se om sko­lan ef­ter­le­ver skol­la­gens krav in­om ett an­tal om­rå­den. Be­slut be­döms va­ra klart un­der november.

– När i november är be­ro­en­de på om det be­hö­ver vid­tas kom­plet­te­ring­ar i ut­red­ning­en, skri­ver Skol­in­spek­tio­nens Jes­si­ca Ek, ut­re­da­re i den rik­ta­de till­sy­nen för Cam­pus Ma­nil­la, i ett mejl.

FO­TO: LIN­DA GREN

OM­SKRI­VEN. Prin­ses­san Estel­les sko­la på Djur­går­den har haft ett tur­bu­lent år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.