Mil­jö­par­ti­et får än­nu mer in­fly­tan­de över tra­fi­ken

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Ti­di­ga­re har tra­fik­frå­gor va­rit nå­got som en­bart le­gat på Mo­de­ra­ter­nas bord i lands­ting­et. Men nu har Mil­jö­par­ti­et ta­git en be­ty­dan­de del av ka­kan.

På nya lands­tings­full­mäk­ti­ges förs­ta sam­man­trä­de på tis­da­gen val­des de nya lands­tings­rå­den för man­dat­pe­ri­o­den.

Nytt för pe­ri­o­den är att det blir två lands­tings­råd som ska de­la på tra­fik­frå­gor­na.

Mo­de­ra­ter­na och Kristof­fer Tam­sons får pos­ten som tra­fiklands­tings­råd och mil­jö­par­tis­ten To­mas Eriks­son får pos­ten som kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd.

Upp­del­ning­en mel­lan par­ti­er­na görs så att cy­ke­loch fram­kom­lig­hets­frå­gor­na ham­nar hos Mil­jö­par­ti­et. Mo­de­ra­ter­na fort­sät­ter ha fo­kus på bland an­nat ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan samt att det är ”helt, rent, snyggt och tryggt” i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

”Ax­la i kam­rat­skap”

En­ligt Eriks­son och Tam­sons kom­mer det in­te upp­stå någ­ra pro­blem med upp­del­ning­en.

– Nej, tra­fik­frå­gor­na är ett upp­drag som vi kom­mer ax­la i kam­rat­skap, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M)

– Al­la par­ti­er har si­na hjär­te­frå­gor, och ef­tersom vi fo­ku­se­rar på mil­jö- och kli­mat är ju kol­lek­tiv­tra­fik en vik­tig del för oss, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

Bå­da är eni­ga om att två per­so­ner i stäl­let för en kan ut­rät­ta mer i lä­nets tra­fik­frå­gor.

– Upp­del­ning blir su­per- ro­lig. Vi får in ny po­li­tisk ener­gi och kan sät­ta stör­re fo­kus på fram­kom­lig­hets­ut­ma­ning­ar och grön om­ställ­ning, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Att Mil­jö­par­ti­et har hand om cy­kel­frå­gor, kan det gö­ra att sam­ar­be­tet med stads­hu­set och kom­mu­nen blir bätt­re.

– Så kan det bli. Par­ti­mäs­sigt kom­mer gi­vet­vis jag och min kol­le­ga Da­ni­el Helldén (MP, tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm, reds. anm) ha väl­digt bra sam­ar­be­te i de frå­gor­na, sä­ger To­mas Eriks­son.

Mil­jö­par­ti­et tar även över an­sva­ret för mil­jöfrå­gor i lands­ting­et, nå­got som ti­di­ga­re Cen­ter­par­ti­et har ba­sat över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.