14-åring hyl­las värl­den över

Mar­kus Lind­ströms mul­ti­di­a­gnos gör hans bil­der uni­ka – har ställts ut i fle­ra län­der

Vi i Vasastan - - Stockholm - Em­ma Thim­gren

Mar­kus kom in på fo­to­gra­fe­ran­det li­te av en slump.

– Först tog jag kort med te­le­fo­nen, sen upp­täck­te jag att jag var gans­ka bra på att ta kort och då fick jag en ka­me­ra av Håkan, be­rät­tar Mar­kus.

”We lo­ve your work!”

Håkan är Mar­kus bonus­pap­pa. Han har själv hål­lit på med fo­to och har väg­lett Mar­kus i hans fo­to­gra­fe­ran­de. Håkan bör­ja­de skic­ka runt bil­der till gal­le­ri­er som sök­te ut­stäl­la­re, ett av mej­len gick till Van der Plaas gal­le­ry i New York.

– Två da­gar ef­ter fick vi ett mejl där det stod ”Mar­kus we lo­ve your work!”. Då blev han in­bju­den att va­ra med i en ut­ställ­ning och det blev start­skot­tet till den här fan­tas­tis­ka fo­to­kar­riä­ren, sä­ger Håkan Sjö­ström.

De po­si­ti­va re­ak­tio­ner­na har spor­rat Mar­kus till att fort­sät­ta med fo­to­gra­fe­ran­det.

– Det känns väl­digt bra, sä­ger han.

Unikt bild­se­en­de

Håkan be­rät­tar att Mar­kus sätt att se värl­den gör hans bil­der uni­ka.

– Mar­kus ser in­te värl­den som vi gör, han ser helt and­ra sa­ker. Han fo­to­gra­fe­rar det som han tyc­ker är vik­tigt. När man är ute och går med Mar- kus så kan han stan­na och fo­to­gra­fe­ra nå­got in­te vi har lagt mär­ke till och som in­te be­ty­der nå­got för oss men be­ty­der nå­got för Mar­kus. I sam­häl­let ses of­ta di­a­gno­ser som ett pro­blem, men i fo­to­gra­fe­ran­det är Mar­kus fri från det.

– I fo­to­gra­fin är in­te di­a­gno­ser­na ett hin­der el­ler en brist, ut­an det är en del av hans konst­när­skap som är värt jät­te­myc­ket. Ka­me­ran strun­tar full­stän­digt i om Mar­kus har au­tism, mäss­ling­en el­ler snu­va. Bil­der­na blir det som Mar­kus ser när han tryc­ker på knap­pen, sä­ger Håkan.

Nu ska Mar­kus fort­sät­ta fo­ta och stäl­la ut, och det störs­ta må­let är re­dan satt.

– Mitt mål är att stäl­la ut på Gug­gen­heim, sä­ger han.

Ös­ter­malms­bon Mar­kus Lind­ström har au­tism, lind­rig ut­veck­lings­stör­ning, språk­stör­ning och ADHD. Trots att han ba­ra är 14 år har han re­dan hun­nit med fler­ta­let sto­ra fo­tout­ställ­ning­ar värl­den över.

Någ­ra av Mar­kus Lind­ströms bil­der. Till väns­ter ett själv­por­trätt.

SIK­TAR HÖGT. Mar­kus Lind­ström är 14 år men har re­dan haft fle­ra fo­tout­ställ­ning­ar runt om i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.