FÖR­LOSS­NING.

Vi i Vasastan - - Stockholm -

För­loss­ning­en är över och du står med en be­bis i fam­nen och, kanske, ett gans­ka tra­sigt un­der­liv el­ler en kropp som ska lä­ka ef­ter ett kej­sar­snitt. De lands­tings­bin­dor du fick med dig från BB har ta­git slut men fort­fa­ran­de kan du in­te hål­la tätt, cyk­la el­ler springa.

– Det var så­dant som kvin­nor ti­di­ga­re in­te pra­ta­de om, om att kis­sa på sig el­ler ha mins­kad sex­lust. De led i tyst­het och trod­de att det var så här det skul­le be­hö­va va­ra. Nu har det skett sto­ra för­änd­ring­ar. Kvin­nor ta­lar mer fritt om det, sä­ger Ma­ria Hed­ström, chefs­barn­mors­ka på Sö­der­täl­je sjuk­hus.

Det gör att många fler sö­ker vård och hon tror att vi än­nu ba­ra är i bör­jan – an­ta­let kvin­nor som sö­ker vård lär öka kraf­tigt, me­nar hon.

– Det är nytt att vi pra­tar så öp­pet om det. Det kom­mer fort­sät­ta öka ett bra tag till och då be­hö­ver till­gäng­lig­he­ten på vård bli än­nu bätt­re, sä­ger hon.

Li­na, Mi­kae­la, Na­dia och Sand­ra har al­la fött barn i Stock­holm det se­nas­te året. Även om de­ras för­loss­ning­ar såg helt oli­ka ut är de ge­ne-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.