SD:s nya plan – grans­ka de blågrö­na

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

När del oli­ka pos­ter­na i vec­kan för­de­la­des i lands­ting­et stod det klart att SD blev helt ut­an en op­po­si­tions­råds­post.

Nya lands­tings­full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de un­der sitt förs­ta mö­te i vec­kan att till den­na man­dat­pe­ri­od väl­ja åt­ta lands­tings­råd, samt fy­ra op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Det med­för­de att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na blev helt ut­an en av de tyng­re pos­ter­na, trots att par­ti­et växt från 9 till 15 man­dat.

– Vi var för­be­red­da på det här. Men visst känns det li­te siså­där. Vi tyc­ker att al­la par­ti­er bor­de be­hand­las li­ka­dant och som fjär­de störs­ta par­ti bor­de vi själv­klart få en op­po­si­tions­råds­post, sä­ger 21-åri­ge Gabri­el Kroon, ny grupple­da­re för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et.

SD har ef­ter va­let 15 le­da­mö­ter av to­talt 149 styc­ken i lands­tings­full­mäk­ti­ge kom­man­de man­dat­pe­ri­od. Även om Gabri­el Kroon in­te fick bli op­po­si­tions­lands­tings­råd är han hel­tidsar­vo­de­rad för­tro­en­de­vald.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tyc­ker ab­so­lut in­te att det är synd om SD.

– De blev fjär­de störs­ta par­ti och får plats ut­i­från stor­lek i de po­li­tis­ka or­ga­nen. Men S och mer­par­ten av full­mäk­ti­ge vill in­te att de blir lands­tings­råd, då vi på grund av de­ras vär­de­ring­ar och po­li­tik in­te vill för­hand­la po­li­tik med dem, sä­ger Eri­ka Ull­berg (S) op­po­si­tions­lands­tings­råd.

De fy­ra kom­man­de åren kom­mer SD att ta på sig ”den grans­kan­de rol­len”.

− Det finns väl­digt många av­tal in­om lands­ting­ets or­ga- ni­sa­tion som är fel­ak­ti­ga och in­te gyn­nat skat­te­be­ta­lar­na. Vi tän­ker sät­ta oss in och grans­ka av­tal, bå­de ak­tu­el­la och bak­åt i ti­den. Vi är över­ty­ga­de om att det går att få en myc­ket mer kost­nads­ef­fek­tiv lands­tings­or­ga­ni­sa­tion, sä­ger Gabri­el Kroon.

Även om SD in­te fick nå­gon op­po­si­tions­post val­des par­ti­et in i lands­tings­sty­rel­sen. Vi­sio­nen är myc­ket tyd­lig. – Ef­ter näs­ta val 2022 ska vi var det re­gi­ons­bä­ran­de par­ti­et, sä­ger Gabri­el Kroon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.