So­li­da­ri­tet te­ma på julshow med sång och swing

Vi i Vasastan - - Vasastan - Pa­trik Wirén

Ge­men­skap och so­li­da­ri­tet över al­la grän­ser. Det är bud­ska­pet i en julshow fylld med sång, dans och mu­sik från swing­ens stor­hets­tid.

För sjun­de året i rad mö­ter pro­jek­tet ”Lin­dychrist­mas” julen ge­nom att sät­ta upp en fö­re­ställ­ning be­stå­en­de av mu­sik från jaz­zens gi­gan­ter.

En­semb­len be­står av pro­fes­sio­nel­la swing­dan­sa­re och lik­som de tre se­nas­te åren är det Play­house på Drott­ning­ga­tan som är plat­sen för skå­de­spe­let. Och den här gång­en är bud­ska­pet vik­ti­ga­re än nå­gon­sin, för­kla­rar dan­sa­ren Mar­kus Ro­sen­dal.

– Vi vill ta bort fo­kus från jul­klapps­het­sen och istäl­let vi­sa på vik­ten av ge­men­skap och so­li­da­ri­tet över al­la grän­ser. I en tid av oro och splitt­ring är det ex­tra vik­tigt, för­kla­rar han.

”In The Mood For Christ­mas”, som fö­re­ställ­ning­en he­ter, spe­las den 13-15 de­cem­ber och rik­tar sig till he­la fa­mil­jen.

– För bar­nen är det en vi­su­ell smäll­ka­ra­mell med en mas­sa ak­ro­ba­tik me­dan äld­re kän­ner igen myc­ket av mu­si­ken. Jag hop­pas att vi når många mål­grup­per som får upp ögo­nen för swing. Men bud­ska­pet är det cen­tra­la. Om vi lyc­kas få fler att upp­skat­ta mu­si­ken och dan­sen är det ett plus, sä­ger Mar­kus Ro­sen­dal.

Vi vill ta bort fo­kus från jul­klapps­het­sen och istäl­let vi­sa på vik­ten av ge­men­skap och so­li­da­ri­tet över al­la grän­ser.

SWING. En vi­su­ell smäll­ka­ra­mell med ett vik­tigt bud­skap ut­lo­vas på Play­house i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.