Nys­se – gi­tarr­kung­en i Va­sas­tan se­dan 1975

JUBILERAR. Har bytt sträng­ar och sålt gu­ror i 40 år

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Epstein

1970 fick han sin förs­ta el­gi­tarr i jul­klapp. Nys­se Ny­ström har bland an­nat spe­lat med Mag­nus Ugg­la i 12 år. Dess­utom har han sålt gi­tar­rer och bytt sträng­ar på sam­ma adress vid Sankt Eriks­plan i över 40 år.

På Sankt Eriks­ga­tan, in­till Ca­pitol, har Nys­se Ny­ströms gi­tarr­af­fär fun­nits se­dan 1985. Men Nys­se har job­bat på adres­sen läng­re än så. I de­cem­ber 1975 bör­ja­de han på då­va­ran­de Mu­sik­bör­sen och när fö­re­ta­get gick i kon­kurs tio år se­na­re så tog han över och bör­ja­de dri­va gi­tarr­bu­tik.

Bör­ja­de spe­la ti­digt

1994 flyt­ta­de han fem me­ter till Sankt Eriks­ga­tan 82 och byt­te namn till Gi­tarr­spe­ci­a­lis­ten. Re­dan när Nys­se Ny- ström var i ni­o­års­ål­dern bör­ja­de han spe­la gi­tarr.

– Jag ha­de bra ge­hör re­dan då och blev snabbt duk­tig på att stäm­ma gi­tar­rer, sä­ger Nys­se Ny­ström som gick ut grund­sko­lan med 1,2 i be­tyg.

– Jag kom in­te in på gym­na­si­et och det var jäv­ligt job­bigt för jag tap­pa­de kon­takt med al­la skol­kam­ra­ter.

”Vill du ha jobb?”

Un­der skol­ti­den ha­de Nys­se Ny­ström pra­o­at i en mu­sik­af­fär på Drott­ning­ga­tan, där fick han jobb som 16-åring.

– Jag hand­la­de all­tid där, och skul­le kö­pa sträng­ar när de frå­ga­de mig vad jag gjor­de och jag sa att jag var ar­bets­lös. Vill du ha ett hel­tids- el­ler halv­tids­jobb? frå­ga­de de då. På den vägen är det.

Ett par år se­na­re bör­ja­de Nys­se Ny­ström job­ba på Sankt Eriks­plan och där har han allt­så bli­vit kvar. Pa­ral­lellt med ar­be­tet i bu­ti­ken har han spe­lat i fle­ra band, bland an­nat Råg i Ryg­gen och Strix Q. Dess­utom job­ba­de han i 20 år med Mag­nus Ugg­la, och i 12 år spe­la­de han i Ugglas band. Nys­se har job­bat med fle­ra sto­ra svenska ar­tis­ter.

I dag är det van­li­gas­te Nys­se Ny­ström gör i sin bu­tik att by­ta sträng­ar på folks gi­tar­rer. Men det blir fär­re kun­der.

– För tio år se­dan bör­ja­de det gå säm­re. Fram till 2009 öka­de jag för var­je år. Det blev mitt bäs­ta år men för­ra året om­sat­te jag ba­ra hälf­ten av vad jag gjor­de då. Det är in­ter­net som har dö­dat bu­tiks­verk­sam­he­ten. Jag hop­pas att jag kan fort­sät­ta. Det vo­re dep­pigt att in­te ha nå­got att gö­ra, sä­ger Nys­se Ny­ström.

Själv spe­lar han in­te läng­re gi­tarr.

– Jag har in­te gjort det på tio år. Bland det sista jag gjor­de var en tur­né med Pugh Roge­feldt. Sen spar­ka­de han mig, ba­ra så­där. Då gick jag in i väg­gen. Ef­ter en kryss­ning med en gammal spel­kom­pis där jag fick job­ba med en av mi­na sto­ra ido­ler 2004 över­ta­la­de min kom­pis mig att jag skul­le bör­ja spe­la igen med ho­nom. Det blev en åter­för­e­ning av Strix Q som höll 2005-2008.

Jag har in­te spe­lat på tio år. Bland det sista jag gjor­de var en tur­né med Pugh Roge­feldt.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GITARRIST JAVISST. Nys­se Ny­ström har spe­lat med bland and­ra Mag­nus Ugg­la och Pungh Roge­feldt. Men nu lig­ger gi­tarr­spel­kan­det på hyl­lan. Men sin gi­tarr­bu­tik vill han fort­sät­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.