Pla­nen över vå­ra vägar: Gröny­tor och bostäder

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Vid Te­le­fon­plan pla­ne­ras en över­däck­ning av tun­nel­ba­nesta­tio­nen. Da­gens tun­nel­ba­nesta­tion byggs om för att sta­tio­nen och spår­om­rå­det ska över­däc­kas och ett nytt torg ska­pas. Fy­ra nya stads­kvar­ter ska byg­gas i om­rå­det, en­ligt för­sla­get. Ett be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge kan ti­di­gast ske hös­ten 2019. Bostäder har byggts på en över­däck­ning av E18 och kopp­lar ihop Rin­ke­by och Kis­ta med en pro­me­nad­väg över Jär­va­fäl­tet.

Själ­va över­däck­ning­en är klar och samt­li­ga bostäder, lokal­ga­ta och torg ska va­ra på plats se­nast vin­tern 2020.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NYNÄSVÄGEN. Det finns pla­ner på att över­däc­ka Nynäsvägen i höjd med gam­la Sö­dersta­di­on.Text: Mi­chael Toll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.