Film­skulp­tur skild­rar hem­lös­het

Näs­ta vec­ka gäs­tas Oden­plan av en film­skulp­tur som skild­rar hem­lös­het. Ver­ket star­tar sin re­sa i Stock­holm men ska se­dan vi­da­re till and­ra stä­der.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Epstein

Film­skulp­tu­ren Hu­set är gjord av konst­nä­rer­na Erik Pau­ser och Ce­ci­lia Pars­berg och ar­ki­tek­ter­na Ha­val Mu­rad och Da­vid Mar­ti­nez Esco­bar och ska speg­la spric­kor i det mo­der­na sam­häl­let.

Skulp­tu­ren är for­mad som ett hus som hål­ler på att sjun­ka ner i mar­ken och un­der­si­dan be­står av en LEDskärm där det pro­ji­ce­ras en kort­film som he­ter ”En plats i Eu­ro­pa”. Fil­men hand­lar om en un­dan­skymd plats som bli­vit ett hem för ar­bets­sö­kan­de mi­gran­ter. Be­rät­ta­ren är Tho­mas som un­der tre år har haft sin sov­plats un­der en last­bryg­ga och nu ska vrä­kas.

– Det har fun­nits ett miss­nö­je med Oden­plan och nu gör vi ett till­fäl­ligt konst­pro­jekt där. Ver­ket hand­lar om ut­satt­het och är ing­en ”snäll” konst ut­an gans­ka tungt, bå­de in­ne­hålls­mäs­sigt och fy­siskt, sä­ger Mår­ten Cas­ten­fors, mu­sei­chef på Lil­je­val­chs.

Ver­ket kom­mer att stå på Oden­plan mel­lan 8 och 16 no­vem­ber, se­dan ska det vi­da­re ut i lan­det.

– Oden­plan är ett publikt torg där många pas­se­rar. Jag hop­pas att det här kom­mer få fla­nö­rer att ha­ja till och tän­ka på hur det ser ut i sam­häl­let. Jag tror de­fi­ni­tivt att det kom­mer väc­ka re­ak­tio­ner, sä­ger Mår­ten Cas­ten­fors.

Ver­ket hand­lar om ut­satt­het och är ing­en ”snäll” konst ut­an gans­ka tungt, bå­de in­ne­hålls­mäs­sigt och fy­siskt.

ILLUSTRATION: STOCK­HOLM KONST

GÄSTSPEL. ”Hu­set” ska stå på Oden­plan 8-16 no­vem­ber in­nan det drar vi­da­re till and­ra stor­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.