Fartgup­pen mot rag­ga­re blir kvar

De till­fäl­li­ga fart­hin­der som satts ut på Svea­vä­gen för att stop­pa för rag­gar­stö­ket mås­te ploc­kas bort när snön kom­mer. Näs­ta år ska istäl­let per­ma­men­ta hin­der pla­ce­ras ut på sam­ma plats.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mimmi Epstein 073-600 69 10 mimmi.epstein@di­rekt­press.se

Näs­ta år byts de till­fäl­li­ga fart­hind­ren som ska sät­ta stopp för rag­gar­stö­ket på Svea­vä­gen ut till per­ma­nen­ta.

Som Vi i Vasastan har skri­vit fle­ra gång­er har de bo­en­de på Svea­vä­gen länge störts av bus­kör­ning, fyl­la, ned­skräp­ning och av­ga­ser.

I feb­ru­a­ri i år träf­fa­des po­li­sen, tra­fik­kon­to­ret, stads­dels­för­valt­ning­en och bo­en­de för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men och ti­di­ga­re i år sat­tes det upp till­fäl­li­ga fartgupp i bå­da fart­rikt­ning­ar i höjd med Va­na­dislun­den.

I mån­dags träf­fa­des de oli­ka ak­tö­rer­na och bo­en­de igen för ett ut­vär­de­rings­mö­te.

– Fart­hind­ren kom­mer att tas bort när snön kom­mer ef­tersom de in­te fun­ge­rar att ha kvar när sta­den ska bör­ja plo­ga. Näs­ta år kom­mer per­ma­nen­ta fart­hin­der upp, lik­nan­de de i höjd med Han­dels­hög­sko­lan, sä­ger Gustaf Ber­geröd, om­rå­des­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret.

De be­tongsug­gor som ska gö­ra det svå­ra­re att par­ke­ra på trot­to­a­ren kom­mer att by­tas ut till blo­mur­nor som en per­ma­nent lös­ning, ock­så det un­der 2019.

De bo­en­des för­slag om att sän­ka has­tig­he­ten från 50 till 40 kilo­me­ter i tim­men ska ock­så ge­nom­fö­ras men ti­di­gast 2020 när tu­ren har kom­mit till Norr­malm i sta­dens sto­ra pro­jekt för att sän­ka has­tig­he­ter­na i stan.

And­ra bo­en­de­för­slag som att fim­pa kör­fält el­ler byg­ga c y kel­ba­nor i s t ä l l e t f ör bus­skör­fält ska ut­re­das in­om det stör­re pro­jek­tet för Svea­vä­gens fram­ti­da ut­form­ning som fort­fa­ran­de på­går.

FOTO: PER BRANDT

De till­fäl­li­ga fart­hind­ren tas bort la­gom till att snön kom­mer. Un­der 2019 ska per­ma­nen­ta hin­der kom­ma på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.