SL vill ha ka­me­ror och larm i bus­sku­rer

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Stock­holms läns lands­ting vill prö­va en ny sorts bus­sku­rer, rap­por­te­rar SVT. De nya bus­sku­rer­na är ut­rus­ta­de med över­vak­nings­ka­me­ror och larm.

– Bus­sku­rer är kol­lek­tiv­tra­fi­kens blin­da fläck, men här finns möj­lig­he­ten att kopp­la upp den nya tek­ni­ken med sam­ma ty­per av trygg­hetska­me­ror som på sta­tio­ner, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M) tra­fiklands­tings­råd till SVT.

En test­bus­skur med över­vak­nings­ka­me­ra stod för­ra ons­da­gen upp­ställd på Sö­der­malm, och Tam­sons vill att man in­om ett år ska prö­va lik­nan­de in­rätt­ning­ar på fler plat­ser i Stock­holms län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.