De öpp­nar mil­jö­med­ve­ten tak­bar

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

En mi­ni­ma­lis­tisk och med­ve­ten cock­tail­bar med ett li­tet men väl ut­valt sor­ti­ment.

Ur­ban De­li fort­sät­ter ex­pan­de­ra. För­ra vec­kan öpp­na­de Post Bar på Ny­tor­get på Sö­der­malm och nu är det snart dags för yt­ter­li­ga­re en ny bar högst upp på Svea­vä­gen 44.

Fre­da­gen den 23 no­vem­ber flyt­tar en ny cock­tail­bar in i pa­vil­jong­en på Tak­park by Ur­ban De­li på Svea­vä­gen. Bakom sats­ning­en – som går un­der nam­net Höj­den – åter­finns Ur­ban De­li som an­ställt Adam Si­gurd­son och Filip Schö­ne­mann, ti­di­ga­re bar- che­fer på Miss- och Mr Voon.

– Vi vill öpp­na någon­ting som vi tyc­ker sak­nas i Stock­holm. Det ska va­ra en mi­ni­ma­lis­tisk och med­ve­ten cock­tail­bar med ett li­tet men väl ut­valt sor­ti­ment, för­kla­rar Filip Schö­ne­mann.

Med­ve­ten­he­ten be­står bland an­nat i åter­an­vänd­ning av över­bliv­na in­gre­di­en­ser som nor­malt skul­le ham­nat i so­por­na. Uråld­ri­ga skan­di­na­vis­ka kon­ser­ve­rings­me­to­der som fer­men­te­ring ska bi­dra till ett mer mil­jö­vän­ligt ar­bets­sätt.

– Vi al­la mås­te tän­ka på mil­jön och med tan­ke på att re­stau­rang­er­na står för en hel del matsvinn känns det helt rätt. Det kan lå­ta skräm­man­de med fer­men­te­rat, men det är ingen­ting som gäs­ten kom­mer att mär­ka. Vi kom­mer att ser­ve­ra go­da drin­kar och har må­let att va­ra en av sta­dens bäs­ta ba­rer, sä­ger Filip Schö­ne­mann. Höj­den kom­mer att va­ra öp­pen ons­da­gar-lör­da­gar från kloc­kan 17 till mid­natt, med un­dan­tag för fre­da­gar då ba­ren öpp­nar re­dan kloc­kan 16.

FO­TO: UR­BAN ORZOLEK

NYÖPPNAT. Adam Si­gurd­son och Filip Schö­ne­mann är bar­che­fer på Höj­den by Ur­ban De­li

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.