Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et kan öpp­nas på nytt

KLART: Blir bygg­nads­min­ne – då skis­sar Skan­sen på nya pla­ner Vårt mål är att öpp­na mu­se­et och gö­ra det tillgängligt.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et på Djur­går­den blir bygg­nads­min­ne vil­ket in­ne­bär att bygg­na­den och ut­ställ­nin- gar­na skyd­das för fram­ti­den. ”Må­let är att kun­na öpp­na”, sä­ger Skan­sens chef John Bratt­my­hr.

Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et på Djur­går­den blir bygg­nads­min­ne vil­ket in­ne­bär att bygg­na­den och ut­ställ­ning­ar­na skyd­das för fram­ti­den.

– Må­let är att kun­na öpp­na mu­se­et och gö­ra det tillgängligt, sä­ger John Bratt­my­hr, chef på äga­ren Skan­sen.

Det var för­ra året som Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et stäng­de för all­män­he­ten på obe­stämd tid ef­tersom bygg­na­den var i stort be­hov av re­no­ve­ring. Sam­ti­digt lyc­ka­des man inte loc­ka till­räck­ligt många be­sö­ka­re.

In­för stäng­ning­en ord­na­des det bland an­nat en pro­test­pro­me­nad för att väc­ka opi­ni­on mot ned­lägg­ning­en.

Ris­ke­ra­de en jäv­si­tu­a­tion

I sam­band med re­no­ve­rings­be­ho­ven ak­tu­a­li­se­ra­des frå­gan om bygg­nads­min­nes­för­kla­ring. Ären­det har hand­lagts av Läns­sty­rel­sen på Got­land ef­tersom lands­höv­ding­en i Stock­holm är ord­fö­ran­de i Stif­tel­sen Skan­sen som äger Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et och en jäv­si­tu­a­tion an­nars skul­le fö­re­lig­ga.

Man har kom­mit fram till att mu­se­et ska va­ra ett bygg­nads­min­ne ef­tersom det i hög grad är be­va­rat som det såg ut när det öpp­na­de 1893, vil­ket gör att det för­med­lar kun­skap om mu­sei- och ve­ten­skaps­hi­sto­ri­en. En del av mo­ti­ve­ring­en är att det har ett högt kultur- och konst­hi­sto­riskt vär­de att ge­nom ett ob­ser­va­to­ri­e­torn kun­na se djur i sin na­tur­li­ga mil­jö. Man me­nar även att bygg­na­dens ex­te­ri­ör be­rät­tar om det se­na 1800-ta­lets na­tio­nal­ro­man­tis­ka sti­lut­tryck som in­spi­re­rats av nors­ka stav­kyr­kor.

Bygg­nads­min­nes­skyd­det in­ne­bär att mu­se­et inte får ri­vas el­ler för­änd­ras till sitt ytt­re och att ut­ställ­ning­ar­na inte får för­änd­ras. Läns­sty­rel­sen kan ge till­stånd för änd­ring i strid mot skydds­be­stäm­mel­ser­na.

– Hu­vud­syf­tet med bygg- nads­min­nes­för­kla­ring­en är att vi kan be­hål­la hu­set i all fram­tid men den kan ock­så in­ne­bä­ra att det kan fin­nas möj­lig­het till mer peng­ar. Vårt mål är att öpp­na mu­se­et och gö­ra det tillgängligt men när det kan ske be­ror helt på hur och när vi kan lö­sa fi­nan­sie­rings­frå­gan. Bygg­na­den är i stort be­hov av re­no­ve­ring, sä­ger John Bratt­my­hr, chef på Stif­tel­sen Skan­sen.

”Vill öpp­na snart”

Läns­sty­rel­sen Got­land har även be­slu­tat att ge bi­drag till Stif­tel­sen Skan­sen för att by­ta ut sju tak­föns­ter på mu­sei­bygg­na­den. Ar­be­tet be­räk­nas kos­ta tre mil­jo­ner kro­nor och bi­dra­get täc­ker 80 pro­cent av kost­na­den.

– Det är bra att vi får ord­ning på ta­ket ef­tersom det är vik­tigt att det blir tätt men det åter­står myc­ket mer ar­be­te och be­hövs mer peng­ar. Det rör sig om ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor. Vi vill öpp­na så snart som möj­ligt, men det kan ta tid, sä­ger John Bratt­my­hr.

BYGG­NADS­MIN­NE. Läns­sty­rel­sen Got­land har ut­sett Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et till bygg­nads­min­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.