Här fix­as fins­ka fala­flar

Det har re­dan gjort suc­cé i Fin­land. Nu kom­mer fala­fel­stäl­let Fa­fa’s till Sve­ri­ge och Va­sas­tan.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

2011 öpp­na­de Fa­fa’s förs­ta fala­fel­re­stau­rang i Fin­land. Se­dan dess har det öpp­nat 32 stäl­len där.

– Det har fram­för allt vux­it där de tre se­nas­te åren och bli­vit väl­digt po­pu­lärt. Vi sprang ihop med grun- da­ren som vil­le star­ta i Sve­ri­ge. Jag och mi­na kom­pan­jo­ner job­bar egent­li­gen som re­stau­rang­kon­sul­ter och sä­ger åt and­ra hur de ska gö­ra. Vi har bland an­nat job­bat med Tex­as Long­horn, sä­ger Pel­le Pers­son och fort­sät­ter:

– Men vi har he­la ti­den tänkt att hit­tar vi nå­got som vi tror på så hop­par vi på det själ­va. Och det här var ett kon­cept vi gil­la­de. Myc­ket ve­ge­ta­riskt och ve­ganskt och la­gat från grun­den.

PEL­LE PERS­SON, en av fy­ra äga­re, och Pa­trick Far­nworth, re­stau­rang­chef på nya Fa­fa´s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.