AKUT BRIST PÅ ISHAL­LAR I STAN

När Zin­kens­damm rivs finns ba­ra den till­fäl­li­ga Da­ni­ca­hal­len på Ös­ter­malm kvar.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

Det rå­der akut brist på ishal­lar i Stock­holms in­nerstad. Ef­ter be­slu­tet att ri­va Zin­kens­damms ishall åter­står nu ba­ra en till­fäl­lig tält­hall på Ös­ter­malm – vars fram­tid är osä­ker.

– Den sista hal­len in­nan­för sta­dens tul­lar mås­te ri­vas pre­cis när sä­song­en ska dra igång. De pis­sar oss i an­sik­tet.

Or­den kom­mer från Ham­mar­bysup­por­tern John Holmström som i webb tv­pro­gram­met 08-fotboll ock­så kal­lar Stock­holm för ”nor­ra Eu­ro­pas mest id­rotts­fi­ent­li­ga hu­vud­stad.”

Da­ni­ca­hal­len vid Ös­ter­malms IP finns vis­ser­li­gen kvar – åt­minsto­ne tills vi­da­re. Men det rå­der ing­en tve­kan om att riv­ning­en av Zin­kens­damms ishall är ett hårt slag mot de många för­e­ning­ar som nu tving­as sö­ka sig ut­an­för in­nersta­den för att få is­ti­der.

För Ös­ter­malms kon­ståk­nings­klubb har flyt­ten till Kärr­torps ute­rink fått kon­se­kven­sen att mer än hälf­ten av klub­bens barn och unga på Sö­der­malm har hop­pat av. Det­ta ris­ke­rar att helt för­in­ta klub­bens Sö­der­sek­tion, en­ligt Tho­mas Nor­dahl, en av ÖKK:s trä­na­re.

– Van­li­gen bru­kar vi vid den här ti­den gå ut med an­mäl­nings­for­mu­lär för nya med­lem­mar. Men ef­tersom att vi inte har nå­got håll­bart att er­bju­da har vi valt att av­stå från det, sä­ger han.

Stor oro in­för fram­ti­den

När vi be­sö­ker den en­da ishal­len in­nersta­den har att er­bju­da, Da­ni­ca­hal­len, vän­tar Brin­kens IF hoc­key­sko­la för barn föd­da 2009. Trä­na­ren Henrik Schö­lin an­sva­rar bland an­nat för re­kry­te­ring­en av barn till hoc­key­sko­lor­na och han är djupt oro­ad in­för fram­ti­den.

– Vi har märkt en ökad ef­ter­frå­gan och ett stort upp­sving för hoc­keyn, men skul­le be­hö­va två isar. An­nars kom­mer det bli omöj­ligt för oss att kun­na ta emot al­la som vill va­ra med, sä­ger han strax in­nan trä­ning­en sät­ter igång.

Tält hal l e n bygg­des 2005 och har ba­ra till­fäl­ligt bygg­lov, men sam­ti­digt finns det re­dan ett per­ma­nent bygg­lov för en helt ny hall. Pro­jek­tet be­fin­ner sig dock i pa­us­lä­ge och ing­en vet i nu­lä­get när hal­len står klar.

An­led­ning­en till oviss­he­ten sta­vas Sto­rängs­bot­ten, ett om­rå­de i Hjort­ha­gen som ska om­vand­las till en plats för id­rott och häl­sa, en­ligt pla­nen som pre­sen­te­ra­des re­dan 2012. Här skul­le den nya ishal­len på Ös­ter­malms IP kun­na er­sät­tas av en el­ler två isy­tor, skri­ver Mag­nus An­ders­son på Kung­li­ga Djur­går­dens för­valt­ning som äger mar­ken, i ett mejl.

– Det­ta pro­jekt är dock fort­fa­ran­de på skis­sta­di­et, sä­ger han sex år se­na­re.

An­strängd si­tu­a­tion för­vär­ras

Stäng­ning­en av Zin­kens­damms ishall in­ne­bär kon­se­kven­ser även för Brin­kens IF. Henrik Schö­lin ser hur en re­dan an­strängd si­tu­a­tion för­vär­rats yt­ter­li­ga­re på sisto­ne.

– Från 1 de­cem­ber ska Ham­mar­bys dam­lag hit ock­så och det gör inte sa­ken bätt­re. Men vi li­der med Hammarby och hjäl­per dem såklart, sä­ger han.

Den sista hal­len in­nan­för sta­dens tul­lar mås­te ri­vas pre­cis när sä­song­en ska dra igång. De pis­sar oss i an­sik­tet.

Zin­kens­damms ishall har gjort sitt. Nu ska den ri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.