SL-per­so­nal fick fel­ak­tigt chock­be­sked

I ett in­ternt mejl in­for­me­ra­des per­so­nal på SL:s ser­vice­cen­ter vid Frid­hems­plan och Tek­nis­ka hög­sko­lan om att verk­sam­he­ter­na ska läg­gas ned. Men be­ske­det var fel­ak­tigt – nå­got be­slut har än­nu inte fat­tats, en­ligt SL.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

Oav­sett vad det är för in­for­ma­tion är det vik­tigt att det är rätt in­for­ma­tion som går ut.

Ti­di­ga­re i vec­kan gick fö­re­ta­get Re­le­a­sy, som skö­ter drif­ten av SL:s ser­vice­cen­ter, i ett in­ternt mejl ut till de an­ställ­da som ar­be­tar på SL-centren vid Frid­hems­plan och Tek­nis­ka hög­sko­lan och in­for­me­ra­de om att de två verk­sam­he­ter­na ska läg­gas ned un­der 2019.

I mej­let, som Stock­holmDi­rekt har ta­git del av, stod att ”tra­fik­för­valt­ning­en har be­slu­tat” om att verk­stäl­la de ti­di­ga­re fö­re­slag­na av­veck­lings­pla­ner­na av de två SL-centren och att det nu ska ar­be­tas fram ”hur ar­be­tet med mo­bi­la kund­tjänst­te­ma kan kom­ma att se ut”.

”Ingen­ting är be­stämt”

För per­so­na­len kom be­ske­det som en chock och en­ligt de an­ställ­da har oron va­rit stor un­der vec­kan.

– Det kom ett grupp­mejl där det stod att vi ska läg­gas ner, och det känns inte så ro­ligt. Det här kom som ett slag i an­sik­tet. Folk grå­ter. Det är ka­la­ba­lik, be­rät­tar en an­ställd som har ar­be­tat på plat­sen länge.

– Det finns män­ni­skor som har barn och har job­bat här i 15-20 år. Och det ver­kar som att de ba­ra vill kun­na väl­ja vem de vill ha kvar, sä­ger den an­ställ­de.

Fö­re­ta­get gick sam­ti­digt ut med att mö­ten ska hål­las med per­so­na­len.

Men en­ligt SL är nå­got for­mellt be­slut än­nu inte fat­tat i frå­gan. Drif­ten av verk­sam­he­ter­na ska i stäl­let på­gå tills vi­da­re, med­de­las det.

– De har nog gått hän­del­ser­na li­te i för­väg. Det för­sla­get lig­ger fort­fa­ran­de på rit­bor­det, ingen­ting är be­stämt, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

”Trå­kigt för per­so­na­len”

Ro­bert Sö­der­ström, plats­chef för Re­le­a­sy i Stock­holm, sä­ger att fö­re­ta­get ef­ter att mej­let gick ut har fått in­for­ma- ti­on av SL om att nå­got be­slut inte är fat­tat. En­ligt ho­nom har miss­ta­get nu för­ank­rats med fack­li­ga re­pre­sen­tan­ter och che­fer på fö­re­ta­get, och un­der tors­da­gen el­ler fre­da­gen ska ny in­for­ma­tion gå ut till per­so­na­len.

– Sta­tio­ner­na ska va­ra kvar, det är än­nu ba­ra ett för­slag, sä­ger Ro­bert Sö­der­ström, som skic­ka­de mej­let.

Han har ing­en för­kla­ring till vad som har skett.

– Jag vet inte grun­den till det­ta, om det har fat­tats ett be­slut som dra­gits till­ba­ka el­ler om nå­gon har kom­mu­ni­ce­rat det fel­ak­tigt till oss. Men jag an­ser så klart att det är trå­kigt för per­so­na­len. Oav­sett vad det är för in­for­ma­tion är det vik­tigt att det är rätt in­for­ma­tion som går ut, sä­ger han.

FOTO: MOSTPHOTOS

RÖRIGT. SL-cent­ret vid Tek­nis­ka Hög­sko­lan ska inte läg­gas ner. Inte just nu i al­la fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.