Gran­nar över­kla­gar nya hy­res­rät­ter i in­ners­tan

Byg­get av ett nytt gårds­hus med 15 hy­res­rät­ter vid en fas­tig­het på Bir­ger Jarls­ga­tan har stött på patrull. En bo­stads­rätts­för­e­ning har över­kla­gat pla­ner­na.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Per Brandt

Ti­di­ga­re i hös­tas gav stads­bygg­nads­nämn­den grönt ljus åt fas­tig­hets­ä­ga­ren Vä­du­ren­tio AB:s pla­ner på att byg­ga ett nytt gårds­hus vid Bir­ger Jarls­ga­tan 101, trots en del kritik un­der pro­ces­sen från när­bo­en­de.

Gårds­hu­set på sex vå­ning­ar ska ha 15 nya hy­res­rät­ter samt en ter­rass och en lo­kal för de nya gran­nar­na att um­gås i.

Men nu har den in­til­lig­gan­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en Vä­du­ren 15 över­kla­gat de­talj­pla­nen till mark- och mil­jö­dom­sto­len och me­nar bland an­nat att ”det ak­tu­el­la om­rå­det är mest läm­pat att bru­kas som gårds­mark”.

Vi­da­re häv­dar de att sta­den inte har lyss­nat på de­ras syn­punk­ter om till ex­em­pel änd­ring­ar­na i dags­ljus­för­hål­lan­den, höj­den på gårds­hu­set och ökad stör­ning för grann­fas­tig­he­ter un­der plan­pro­ces­sen. En­ligt för­e­ning­en stri­der des­sa om- stän­dig­he­ter mot plan- och bygg­la­gen. Bo­stads­rätts­för­e­ning­en vän­der sig ock­så mot att det tänk­ta gårds­hu­set skul­le kun­na stop­pa and­ra för­e­ning­ar från att byg­ga lik­nan­de gårds­hus.

”Det är sär­skilt alar­me­ran­de att för­sla­get in­ne­hål­ler föns­ter och bal­kong­er som vet­ter mot Vä­du­ren 15. Det­ta med­för att and­ra fas­tig­hets­ä­ga­re, där­ibland Bo­stads­rätts­för­e­ning­en Vä­du­ren 15, är för­hind­ra­de från att byg­ga gårds­hus på si­na fas­tig­he­ter i fram­ti­den”, skri­ver de i sin över­kla­gan.

FOTO: PER BRANDT/ÅWL ARKITEKTER

ÖVER­KLA­GAT. Sta­den har sagt ja till att byg­ga ett nytt gårds­hus med 15 hy­res­rät­ter vid en fas­tig­het på Bir­ger Jarls­ga­tan. Gran­nar sä­ger nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.