Elscoo­ter-krig att vän­ta på Stock­holms ga­tor och torg

Sto­ra och haj­pa­de i USA. Nu har den ame­ri­kans­ka del­ningsjät­ten Li­me rul­lat ut si­na elscoot­rar även i Stock­holm. Tra­fik­bor­gar­rå­det ger tum­men upp.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt [email protected]­rekt­press.se

Som Stock­holmdi­rekt ti­di­ga­re kun­de be­rät­ta var Li­me, som bland an­nat finns i 70 and­ra stä­der i värl­den och främst i USA, re­do att ta upp scoo­ter-kam­pen med svens­ka Voi på Stock­holms ga­tor och cy­kel­ba­nor.

I hel­gen rul­la­de Li­me så ut runt 200 el-scoot­rar som ett start­skott på de­ras sats- ning i sta­den och i Sve­ri­ge. Likt Voi, som har runt 500600 scoot­rar ute, pla­ce­ras Li­mes scoot­rar ut runt om i in­ners­tan och man hyr via en app där man be­ta­lar en start­av­gift och se­dan per mi­nut man åker. Det är även 18-års­gräns för Li­mes scoot­rar.

I sam­band med lan­se­ring­en prov­kör­de tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) och han ger tum­men upp till de nya in­sla­gen av el-scoo­ter­fir­mor i sta­den.

– Nya in­no­va­ti­va mo­bi­li­tets­tjäns­ter ska­par möj­lig­he­ter till håll­ba­ra trans­por­ter som nog ing­en kun­de ana för ett par år se­dan. Vi ser po­si­tivt på ut­veck­ling­en och ser fram emot att, i di­a­log med de ak­tö­rer som vill eta­ble­ra sig i Stock­holm, in­te­gre­ra sy­ste­men i stads­mil­jön, sä­ger Daniel Helldén (MP) tra­fik­bor­garåd i Stock­holms stad i ett press­med­de­lan­de.

An­ta­let ak­tö­rer lär öka än­nu mer fram­ö­ver. En­ligt tra­fik­kon­to­ret finns 10-15 ak­tö­rer som är mer el­ler mind­re re­do att ge sig ut på Stock­holms ga­tor med oli­ka ty­per av hyr- och el­for­don.

FOTO: PER BRANDT

SPARK 2.0. 200 nya elscoot­rar har pla­ce­rats ut i Stock­holm. Tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) är nöjd med de nya hyr­sy­ste­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.