Klart: Här är trot­to­a­rer­na som ska sopsal­tas i vin­ter

För­sö­ket med sopsalt­ning av ut­val­da trot­to­a­rer i Stock­holm ut­ö­kas i vin­ter. Från och med års­skif­tet ska to­talt el­va gån­gy­tor i in­ners­tan hål­las snöfria med sopsal­ta­re. Här är he­la lis­tan.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Stock­holms stad ha­de för­ra vin­tern på för­sök att sopsal­ta gå­ga­tor på Norr Mä­lar­strand, S:t Eriks­ga­tan och Svea­vä­gen.

Nu står det klar att sats­ning­en ut­ö­kas.

Från och med den 1 ja­nu­a­ri 2019 kom­mer to­talt el­va ga­tor att in­gå i ett nytt sam­man­häng­an­de pi­lot­om­rå­de där sopsalt­ning ska an­vän­das som me­del för att hål­la trot­to­a­rer snöfria för fot­gäng­a­re.

Tra­fik­kon­to­ret har ti­di­ga­re kri­ti­se­rat de för­sök som gjor­des för­ra vin­tern.

”För­sö­ken vi­sar pri­märt att det finns ut­ma­ning­ar med me­to­den att an­vän­da bors­te el­ler plog och salt­lös­ning på trot­to­a­rer, ex­em­pel­vis en ökad risk för hal­ka ef­ter snö­fall el­ler vid vat­ten­an­sam­ling­ar från stup­rör”, står det bland an­nat i de­ras be­döm­ning.

De hän­vi­sar ock­så till att det ojäm­na ga­tu­un­der­lag och de hin­der som van­ligt­vis fö­re­kom­mer på gång­ba­nor för­svå­rar möj­lig­he­ten att få ett full­gott re­sul­tat.

Men tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) har än­då valt att gå vi­da­re. Och nu står det allt­så klart att de fem mil­jo­ner kro­nor som av­satts i 2019 års bud­get på för­sö­ket nu kom­mer att om­fat­ta to­talt el­va ga­tor.

– Vi vet att det blir be­svär­ligt när det är sa­ker i vägen och trånga trot­to­a­rer, att det finns till­fäl­len då sopsalt­ning­en inte tar fullt ut. Men det är sam­ma sak när man plo­gar. Så vi ut­ö­kar tes­ter­na helt en­kelt, barn­sjuk­do­mar finns i al­la nya sy­stem och nu får vi tit­ta på hur de går att lö­sa, har han ti­di­ga­re sagt till oss.

SOPSAL­TA­RE. Tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) vi­sar upp en sopsal­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.