De tar en bit av Got­land till Va­sas­tan

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Nu blir det cre­pes och ga­let­ter för he­la slan­ten på Sur­brunns­ga­tan 39. Näs­ta helg öpp­nar ked­jan som star­ta­de på Got­land för tolv år se­dan i Va­sas­tan.

2006 öpp­na­de Cre­pe­rie & Lo­gi i an­ri­ka Stryk­järns­hu­set i Vis­by på Got­land. Knappt tio år se­na­re öpp­na­de man ett and­ra stäl­le i en gam­mal brand­sta­tion i Åre.

Ef­ter att ha le­tat lo­ka­ler i Stock­holm i två år flyt­tar man nu in i Ma­ka­is gam­la lo- ka­ler på Sur­brunns­ga­tan 39.

– De and­ra stäl­le­na lig­ger ju i uni­ka lo­ka­ler och vi vil­le hit­ta rätt stäl­le i Stock­holm ock­så. Sur­brunns­ga­tan har en spe­ci­ell histo­ria ef­tersom det fanns en sur­brunn här för­ut som ska ha haft ett häl­so­gi­van­de vat­ten, sä­ger Jesper Olofs­son, re­stau­rang­chef.

På me­nyn finns cre­pes, ”sö­ta lyx­pann­ka­kor”, och ga­let­ter, den ma­ti­ga­re va­ri­an­ten. Någ­ra po­pu­lä­ra va­ri­an­ter av de se­na­re är bacon och kyck­ling, ska­gen med löj­rom och chev­re­ost med ho­nung och man­del.

– Vi an­vän­der oss ock­så av lo­ka­la pro­duk­ter, som till ex­em­pel renskav i Åre och lamm på Got­land. I Stock­holm blir det svå­ra­re ef­tersom det in­te finns så många bond­går­dar här men vi tän­ker oss att vi tar med en del av Got­land hit, sä­ger Jesper Olofs­son

Den 16 de­cem­ber sik­tar Cre­pe­rie & Lo­gi att öpp­na men da­gen in­nan har man en li­ten smy­göpp­ning för gran­nar­na i hu­set. Tan­ken är att stäl­let ska ha öp­pet var­je dag från cir­ka 11 fram­ö­ver, det är dock oklart om de har öp­pet på julaf­ton i år.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

LYX­PANN­KA­KOR. Jesper Olofs­son, re­stau­rang­chef, och Ed­vin War­te, hans ”hög­ra hand” ser fram emot att öpp­na Cre­pe­rie & Lo­gi Va­sas­tan 16/12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.