Jag skul­le ald­rig bli gal­ning­en med mas­sa bröl­lopsklän­ning­ar

El­sa Bill­gren hyr ut si­na vin­ta­ge­klän­ning­ar.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

”Tan­ken var ald­rig att jag skul­le bli den där gal­ning­en med mas­sa bröl­lopsklän­ning­ar. Jag har ju all­tid äls­kat vin­ta­ge­klä­der och pry­lar över­lag men vå­ga­de ald­rig gå all in på just brud­klän­ning­ar. Allt­så, jag kun­de ju in­te sit­ta i min et­ta med mas­sor av bröl­lopsklän­ning­ar och bju­da hem min kil­le. Han ha­de kanske sprung­it iväg. Men sen när jag var runt 23 år gif­te jag mig och ef­ter det kän­des det okej.

Från bör­jan fanns det in­te en tan­ke på att bör­ja hy­ra ut plagg och gö­ra nå­gon slags bu­si­ness av det. Utan nu kun­de jag för min egen del även bör­ja sam­la på vack­ra brud­klän­ning­ar. Utan att ver­ka ga­len.

Själ­va ut­hyr­ning­en bör­ja­de när en lä­sa­re hör­de av sig till mig ef­ter att hon läst min blogg. Hon ha­de sett en bild med ett plagg som häng­de i bak­grun­den och und­ra­de om hon kun­de få hy­ra det. Sen rul­la­de det på – och nu sit­ter jag här i Ci­ty på Konsta­ka­de­mi­en i min eg­na bröl­lop­sa­tel­jé.

Det har hänt att gam­la da­mer kom­mit och skänkt sin bröl­lopsklän­ning till mig. De­ras barn­barn har kanske in­te ve­lat an­vän­da den och då kanske de kom att tän­ka på mig för att de vet att jag vår­dar plag­gen. Kanske blir det en käns­la av att läm­na nå­got till ef­ter­värl­den.

En tjej kom för­bi och läm­na­de två klän­ning­ar, varav en från ti­digt 40-tal och en från ti­digt 50-tal och be­rät­ta­de att de ha­de till­hört hen­nes pap­pas två fru­ar. Vil­ket var väl­digt ro­ligt. Så var­je bröl­lopsklän­ning har en histo­ria och jag ser den här atel­jén som ett bib­li­o­tek av klän­ning­ar. Och jag kan al­la histo­ri­er ut­an­till.

Just den här bröl­lop­sa­tel­jén är så otro­ligt vik­tigt för mig. Att kom­ma nä­ra män­ni­skor un­der så fi­na om­stän­dig­he­ter. Allt­så kol­la, jag har in­te ens ett om­kläd­nings­rum – man får by­ta om här mitt på gol­vet. Det är så in­timt och det be­hö­ver jag ef­tersom att jag an­nars ar­be­tar så myc­ket fram­för da­torn.”

Var­je bröl­lopsklän­ning har en histo­ria.

Text: Be­rät­tat för: Elin Jons­son | Foto: Sacha­ri­as Källdén

El­sa Bill­grens 250 vin­ta­ge­bröl­lopsklän­ning­ar har al­la en egen histo­ria. Och de får he­la ti­den nya – när hon hyr ut dem till kvin­nor som ska gif­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.