Nya hu­sen där det flyt­tas in 2019

Det byggs för fullt i fle­ra de­lar av stan. Här är någ­ra av de ny­as­te hu­sen där folk bör­jar flyt­ta in un­der 2019. Men al­la bygg­pro­ces­ser har in­te va­rit helt smärt­fria.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Text: Mim­mi Ep­ste­in

TEGNÉRS TORN

En elvavå­nings­bygg­nad med 42 hy­res­rät­ter vid Barn­hus­bron i hör­net av Teg­nér­ga­tan och Häl­sobrunns­ga­tan. 39 lä­gen­he­ter får bal­kong. Bo­en­de i när­he­ten över­kla­ga­de byg­get, bland an­nat på grund av att det skul­le ge skymd sikt, men över­kla­gan av­slogs av mark- och mil­jö­dom­sto­len i ju­li 2016 och över­kla­ga­des in­te vi­da­re till Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len. Pla­nen har även kri­ti­se­rats av Stads­mu­se­et och Skön­hets­rå­det, bland an­nat på grund av höj­den.’

”Fö­re­sla­gen ny­bygg­nad i el­va vå­ning­ar ris­ke­rar att för­mins­ka och skym­ma de kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la gran­nar­na i kvar­te­ret”, skrev Stads­mu­se­et i sitt re­miss­ut­lå­tan­de 2015.

Bygg­her­re: Svens­ka bo­stä­der.

KRILLANS KROG

182 nya bo­stads­rät­ter och sju kom­mer­si­el­la lo­ka­ler i om­rå­det kring Kristi­ne­bergs slott. Bo­stä­der­na är för­de­la­de på tre huskrop­par och har en till­hö­ran­de in­ner­gård. Pro­jek­tet har stött på patrull. Två gång­er stop­pa­de läns­sty­rel­sen pla­nen. Men se­dan man skärpt kra­ven på bul­ler­ni­vå­er­na bå­de ute och in­om­hus – bland an­nat ge­nom att stäl­la krav på skärm­tak ut­om­hus och stry­ka den från bör­jan pla­ne­ra­de för­sko­lan – så fick pla­nen grönt ljus.

Förs­ta in­flytt­ning sker i no­vem­ber 2019. In­flytt­ning­en sker i etap­per och av­slu­tas i sep­tem­ber 2020.

Bygg­her­re: Bo­na­va.

NYTT KVARTER i Rosenlundsparken

90 bo­stads­rät­ter i Rosenlundsparken. Hela kvar­te­ret om­fat­tar cir­ka 220 bo­stä­der i fler­bo­stads­hus och sex av­del­ning­ar för­sko­la. Res­ten av lä­gen­he­ter­na som byggs är hy­res­rät­ter sig­ne­ra­de Stock­holms­hem.

I vå­ras stod det klart att kost­na­der­na för pro­jek­tet, som först be­räk­na­des kos­ta sta­den 72,5 mil­jo­ner kro­nor, skrevs upp re­jält. Det hela blev 120 mil­jo­ner kro­nor dy­ra­re och har en be­räk­nad slut­no­ta på drygt 192,5 mil­jo­ner kro­nor.

Hu­vud­skä­len till för­dy­ring­en är att mark­för­hål­lan­de­na vi­sat sig va­ra myc­ket säm­re än vän­tat och att byg­get där­för krävt mer om­fat­tan­de grund­ar­be­ten.

Bostads­pro­jek­tet är en del av ut­veck­ling­en av hela om­rå­det runt Rosenlundsparken, där den kri­ti­se­ra­de ut­veck­ling­en av Kvar­te­ret Lin­ja­len som bland an­nat ska få en ny stor Ica-bu­tik, på­går pa­ral­lellt.

Bygg­her­re är JM.

ETAPP BROFÄSTET

Del av Nor­ra Djur­gårds­sta­den. (Hjort­ha­gen 1:3)

324 bo­stads­rät­ter och 130 hy­res­rät­ter i om­rå­det som i norr av­grän­sas mot Husar­vi­kens vat­ten och i sö­der mot gas­verks­om­rå­det. I pro­jek­tet finns fle­ra oli­ka bygg­her­rar och ar­ki­tek­ter, bland dem Oscar Pro­per­ti­es. I bygg­bo­la­gets pro­jekt kom­mer de bo­en­de ha till­gång till ge­men­sam­ma ter­ras­ser och ett bi­o­rum i en av bygg­na­der­na. I kvar­te­ret pla­ne­ras även för kafé, re­stau­rang och kon­tor i bot­ten­vå­ning­ar­na.

I pro­jek­tet in­går fy­ra stads­rad­hus, el­ler ”town houses” i tre vå­ning­ar med träd­går­dar åt bå­de norr och sö­der och med egen ba­stu och od­lings­y­ta på ta­ket.

TEGELUDDEN 16

Ett nytt sju­vå­nings­hus med 114 bo­stads­rät­ter på Öst­ham­mars­ga­tan, Gär­det. Ti­di­ga­re fanns ett kon­tors­hus på plat­sen. Det blir två kom­mer­si­el­la lo­ka­ler i bot­ten­pla­net, men det är in­te be­stämt vil­ka ak­tö­rer som ska be­dri­va verk­sam­het där. Pla­ne­rad in­flytt­ning är satt till som­ma­ren 2019.

Bygg­her­re: Aros bo­stad.

SVEA SYMFONI (de­lar av Sve­a­kvar­te­ren)

103 bo­stads­rät­ter upp­de­lat på fy­ra trapp­hus i Sve­a­kvar­te­ren vid Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan. Bland an­nat kom­mer de bo­en­de ha till­gång till en 600 kvadrat­me­ter stor be­man­nad lounge mevd till­hö­ran­de gym – för att ”få ex­tra guld­kant på var­da­gen”. In­flytt­ning nå­gon gång un­der and­ra kvar­ta­let 2019.

Bygg­her­re: Vei­dekke bo­stad.

KVAR­TE­RET VÅGDALEN i Ham­mar­by sjö­stad

Ett kvarter med 116 bo­stads­rät­ter och 113 hy­res­rät­ter och en för­sko­la för cir­ka 70 barn. Bostads­hu­sen får en ge­men­sam gård. Dess­utom byg­ger sta­den en sop­sug­ter­mi­nal i om­rå­det som är di­men­sio­ne­rad för att ta hand om av­fall från cir­ka 3 000 hus­håll.

Kvar­te­ret mar­ke­rar Ham­mar­by Sjöstads öst­li­ga en­tré och Stock­holms kom­muns gräns mot Nac­ka.

Bygg­her­rar: Stock­holms­hem och

Bo­na­va.

NYTT KVARTER

i väst­ra Ham­mar­by sjö­stad

Drygt 320 bo­stads­rät­ter i väst­ra Ham­mar­by sjö­stad, vid He­li­ospar­ken. In­du­stri­bygg­na­der som om­vand­lats till bo­stä­der, kom­mer­si­el­la lo­ka­ler och för­sko­la. Del av en stör­re de­talj­plan som to­talt om­fat­tar cir­ka 750 bo­stä­der.

Bygg­her­rar: The Vil­lage Sthlm AB och Skans­ka Sve­ri­ge AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.