Tra­fik­di­rek­tör fick gå: ”To­tal över­rask­ning”

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

Jo­nas Eli­as­son fick has­tigt läm­na sin tjänst som Stock­holms tra­fik­di­rek­tör in­nan jul. Nu be­rät­tar han för förs­ta gång­en om hän­del­sen. ”Det har va­rit li­te tur­bu­lent den se­nas­te ti­den”, sä­ger han.

Jag ha­de in­te pla­ne­rat det här över hu­vud ta­get, och man kan lugnt sä­ga att det har va­rit li­te tur­bu­lent den se­nas­te ti­den.

Jo­nas Eli­as­son fick has­tigt läm­na sin tjänst som Stock­holms tra­fik­di­rek­tör in­nan jul. Nu be­rät­tar han för förs­ta gång­en om hän­del­sen. Det var den 19 de­cem­ber som det stod klart att Jo­nas Eli­as­son tving­a­des av­gå som Stock­holms tra­fik­di­rek­tör. Of­fi­ci­ellt sa­des an­led­ning­en till av­gång­en va­ra att ”sam­ar­bets­for­mer­na mel­lan tra­fik­kon­to­ret och tra­fik­nämn­den be­hö­ver ut­veck­las”.

Men en­ligt Da­gens Ny­he­ter var det Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) som in­te drog jämt med Eli­as­son och där­för vil­le få bort ho­nom.

Eli­as­son vet själv in­te var­för han fick läm­na sin tjänst.

– Det här kom som en to­tal över­rask­ning för mig. Jag ha­de in­te pla­ne­rat det här över hu­vud ta­get och man kan lugnt sä­ga att det har va­rit li­te tur­bu­lent den se­nas­te ti­den, sä­ger nu Jo­nas Eli­as­son.

Oli­ka syn på mil­jö­zo­ner

En­ligt Da­gens In­du­stri är det en ut­red­nings­rap­port om mil­jö­zo­ner som lig­ger bakom att Eli­as­son fick av­slu­ta sin tjänst. Utred­ning­en, som har ge­nom­förts av stads­led­nings­kon­to­ret, mil­jö­för­valt­ning­en och tra­fik­kon­to­ret, ifrå­ga­sät­ter in­fö­ran­det av mil­jö­zo­ner.

En­ligt rap­por­ten ska­par mil­jö­zo­ner­na höga kost­na­der för sam­häl­let ut­an att mil­jön på­ver­kas nämn­värt. Det här ska en­ligt tid­ning­en ha fått tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén att vil­ja pe­ta Eli­as­son, som va­rit med om att för­fat­ta utred­ning­en.

Var­ken Jo­nas Eli­as­son el­ler Da­ni­el Helldén vill kom­men­te­ra om utred­ning­en lig­ger till grund i att Eli­as­son fick läm­na tra­fik­di­rek­törs­pos­ten. Men det står klart att de har to­tal oli­ka syn på bå­de utred­ning­en och in­fö­ran­det av mil­jö­zo­ner.

– Jag ska in­te kom­men­te­ra var­för jag fick läm­na min tjänst. Det jag kan sä­ga är att rap­por­ten kom­mer fram till att onyt­tor­na för sam­häl­let är hög­re än nyt­tor­na vid in­fö­ran­det av mil­jö­zo­ner. Helt klart är det så, sä­ger Jo­nas Eli­as­son.

Helldén i sin tur tar mil­jö­zo­ner i fort­satt för­svar.

– Jag kom­men­te­rar in­te per­so­ners tjäns­ter in­om sta­den. Det som är be­svä­ran­de med rap­por­ten är att den till viss del byg­ger på ett hy­po­te­tiskt re­so­ne­mang som in­te hål­ler i prak­ti­ken. Om vi ska nå mil­jö­kva­li­tets­nor­men till 2022 så mås­te vi in­fö­ra mil­jö­zo­ner. Det är en­ty­digt så, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Fel­ak­tigt skri­ven

En­ligt Da­gens In­du­stri ska Da­ni­el Helldén ha haft åsik­ter om for­mu­le­ring­ar och slut­sat­ser i utred­ning­en.

– Själv­klart har vi ställt frå­gor. Vis­sa sa­ker i rap­por­ten tyc­ker vi har va­rit olo­gis­ka. Det in­tres­san­ta är att den är skri­ven på ett sätt som lå­ter bli att lyf­ta fram att vi mås­te in­fö­ra mil­jö­zo­ner 2020, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Bå­de Da­ni­el Helldén och Jo­nas Eli­as­son av­bö­jer att kom­men­te­ra hur re­la­tio­nen mel­lan dem är.

Stads­di­rek­tö­ren Mag­da­le­na Bos­son häl­sar via per­so­nal på stads­led­nings­kon­to­ret att hon in­te kom­men­te­rar per­so­nalä­ren­den.

FO­TO: ANDREAS JENNISCHE

RÅDGIVARE. Jo­nas Eli­as­son pe­ta­des som tra­fik­di­rek­tör men kom­mer att fort­sät­ta att ar­be­ta in­om Stock­holms stad, nu som stra­te­gisk rådgivare på stads­led­nings­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.