FÖRVANDLING

Eleverna på Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um lad­dar sten­hårt in­för pre­miä­ren av sin mu­si­kal­ver­sion av ”Dr Je­kyll och Mr Hy­de” på Max­im­te­a­tern.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Det bör­ja­de med ama­tör­upp­sätt­ning­ar i skol­au­lan. Se­dan 1995 har Vik­tor Ryd­bergs gym­na­sie­sko­lor gått ihop och tol­kat oli­ka mu­si­ka­ler. Det är ele­ver från Djurs­holm, Oden­plan och Jar­la­plan som del­tar i pro­jek­tet.

För var­je år har pro­duk­tio­nen vux­it och se­dan fle­ra år till­ba­ka spe­lar de på Max­im­te­a­tern. De sista vec­kor­na in­nan den pre­miä­ren den 11/1 är det tolv­tim­mars­pass som gäl­ler sju da­gar i vec­kan. Eleverna, som går i tre­an, gör allt själ­va un­der hand­led­ning av lä­ra­re: från smink och ko­stym till mark­nads­fö­ring och sce­no­gra­fi.

– Många nju­ter av att bli tag­na på all­var, att det för­vän­tas myc­ket av dem. Vi blir lik­som bätt­re av att ve­ta att det är vi själ­va som styr. Det är så him­la många ta- lang­ful­la män­ni­skor i det här pro­jek­tet, sä­ger Mi­ra Nils­son Mit­chell som spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na.

– Det är fa­sci­ne­ran­de att al­la läg­ger ner så myc­ket tid och ar­be­te och vill va­ra här trots att de är dödströt­ta, sä­ger Ma­til­da Kyhlstedt som job­bar med mark­nads­fö­ring och pr.

Vik­tigt bud­skap

I år byg­ger de­ras upp­sätt­ning ”Je­kyll and Hy­de” på R.L. Ste­ven­sons skräck­ro­man ”Dr Je­kyll and Mr Hy­de.”

– Grund­bud­ska­pet känns ak­tu­ellt. I kon­flik­ter och kne­pi­ga si­tu­a­tio­ner har många ett be­hov av att de­la upp sa­ker i gott och ont, svart och vitt. Men det är of­tast mer kom­plext än så, sä­ger Mi­ra Nils­son Mit­chell och Ma­til­da Kyhlstedt fyl­ler i:

– Det känns som att vi vill nå fram med ett vik­tigt bud­skap, in­te ba­ra mark­nads­fö­ra en skol­mu­si­kal.

Allt fo­kus på pre­miä­ren

– Det är svårt att ha fo­kus på nå­got an­nat än det här nu, sä­ger Mi­ra Nils­son Mit­chell och fort­sät­ter:

– Jag tän­ker på oli­ka sce­ner hela vägen hem, när jag ska so­va och när jag vak­nar. Och oli­ka sång­er ring­er i hu­vu­det.

Hon får med­håll från mot­spe­la­ren Vik­tor Al­ler­strand som spe­lar bå­de Je­kyll och Hy­de.

– Min fa­milj har ock­så trött­nat på sång­er­na, sä­ger han.

Att skif­ta mel­lan två rol­ler kan ibland va­ra svårt.

– Ibland ska det gå väl­digt snabbt och det mås­te va­ra tyd­ligt så att publi­ken för­står. Vi tar hjälp av smink och sce­no­gra­fi för att för­stär­ka ka­rak­tä­rer­na. De har ock­så oli­ka sig­na­tur­me­lo­di­er, sä­ger Vik­tor Al­ler­strand.

12-tim­mars­pass, sju da­gar i vec­kan. In­för pre­miä­ren på Max­im­te­a­tern job­bar eleverna i Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um sten­hårt med sin mu­si­kal­ver­sion av ”Dr Je­kyll och Mr Hy­de.”

FO­TO: JANNIE FLODMAN

RE­PE­TE­RAR. I år sät­ter Vik­tor Ryd­berg upp mu­si­ka­len ”Je­kyll and Hy­de”.

FÖRBEREDS. Mi­ra Nils­son Mit­chell spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na. FO­TO: JANNIE FLODMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.