För dyrt med sval­ka i bus­sar­na?

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

Un­der som­ma­rens vär­me­böl­ja var det stund­tals myc­ket höga tem­pe­ra­tu­rer på Stock­holms SL-bus­sar då vis­sa sak­na­de fun­ge­ran­de AC-sy­stem. Nå­gon för­bätt­ring är in­te att vän­ta till som­ma­ren. Det är so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et som har lagt en skri­vel­se i tra­fik­nämn­den där de vill att samt­li­ga SL-bus­sar ska få fun­ge­ran­de luft­kon­di­tio­ne­ring. I dag sak­nas AC i 700 av to­talt 2 200 SL-bus­sar.

– En kli­matom­ställ­ning är nöd­vän­dig, och då mås­te vi få folk att väl­ja kol­lek­tiv­tra­fi­ken. För att lyc­kas mås­te vi gö­ra det mer at­trak­tivt, sä­ger op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Jens Sjö­ström (S).

En­ligt ho­nom har en nor­mal luft­tem­pe­ra­tur i bus­sar in­te ba­ra vik­tigt för att få fle­ra att nytt­ja färd­med­let. Det har även en häl­so­a­spekt. Hög vär­me kan va­ra häl­so­far­ligt för barn och äld­re.

– Det finns många star­ka skäl som ta­lar för att samt­li­ga SL-bus­sar bor­de få AC sna­rast, sä­ger Jens Sjö­ström.

Nå­got som där­e­mot ta­lar emot är att det är dyrt. Att by­ta ut 700 styc­ken bus­sar mot­sva­rar en upp­skat­tad kost­nad på 2,1 mil­jar­der kro­nor i in­köp, samt cir­ka 350 mil­jo­ner kro­nor i rest­vär­de för de bus­sar som skro­tas i för­tid.

Tra­fik­för­valt­ning­en har be­sva­rat skri­vel­sen och an­ser in­te att den kost­na­den går att för­sva­ra, nå­got som tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) hål­ler med om.

– Det går in­te att ta fram ett troll­spö och vif­ta och se­dan ha AC på al­la bus­sar. Det här är för­knip­pat med många kost­na­der, sä­ger Kristof­fer Tam­sons. En­ligt ho­nom har ar­be­tet med att upp­gra­de­ra buss­flot­tan hos SL re­dan på­bör­jats.

– Vi har re­dan krav­ställt att al­la nya bus­sar som be­ställs ska ha fun­ge­ran­de AC. Om sju år kom­mer vi ha bytt ut de sista 700 bus­sar­na som vi har kvar, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Jens Sjö­ström tyc­ker dock det in­te räc­ker.

– Jag tyc­ker det är di­rekt oan­sva­rigt. Att sä­ga att det är för dyrt ut­an att gö­ra en or­dent­lig ut­red­ning är ba­ra ett sätt att skju­ta pro­ble­met på fram­ti­den, av­slu­tar han.

FO­TO: ERIK SIMANDER

VARMT. Även kom­man­de som­mar kom­mer ett stort an­tal SL-bus­sar att va­ra ut­an air con­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.