De fix­ar sexualkunskapen

Hög­ljud­da ton­års­grab­bar som brö­lar om bröst och ner­vö­sa lä­ra­re som ta­fatt be­skri­ver hur ett barn blir till. Nu har de trött­nat på den kas­sa och stil­lastå­en­de sexualkunskapen i sko­lan – och ta­git fram ett al­ter­na­tiv.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

SNAF – Sexualkunskapen Ni Ald­rig Fick. Det är nam­net på gym­na­si­e­e­le­ver­nas nya pro­jekt, som ska gö­ra pre­cis vad det lå­ter som: spri­da den kun­skap om sex och re­la­tio­ner som de själ­va be­rö­vats un­der skol­ti­den, till and­ra ung­do­mar.

Idén föd­des när Eb­ba Carls­son, Ida Kar­se­land och Linn Englund, som al­la går på sam­hälls­ve­ten­skap­lig lin­je på Sjö­lins gym­na­si­um, ha­de en kurs i ent­re­pre­nör­skap. De fles­ta an­vän­der kur­sen till att star­ta ett kom­mer­si­ellt gång­bart fö­re­tag, men de vil­le gö­ra nå­got som de själ­va upp­le­ver som mer me­nings­fullt.

– Vi vil­le in­te tjä­na peng­ar ut­an gö­ra nå­got som bi­drar till sam­häl­let. Vi pra­ta­de med vän­ner och in­såg att al­la ha­de sam­ma er­fa­ren­het rö­ran­de sexualkunskapen i sko­lan – att den su­ger, helt en­kelt. Så vi be­stäm­de oss för att gö­ra nå­got åt det, sä­ger Eb­ba Carls­son.

Lyf­ter ta­bu­be­lag­da äm­nen

Sagt och gjort. Till­sam­mans har de ska­pat hem­si­dan SNAF, där de för­u­tom att in­for­me­ra och blog­ga även lyf­ter lä­sar­nas frå­gor. Dess­utom hål­ler de works­hops med oli­ka te­man, som sam­tyc­ke, porr och ona­ni. Vik­ti­ga äm­nen, som in­te nämnts med ett knyst i skol­un­der­vis­ning­en.

– De sak­nas fort­fa­ran­de i da­gens sex­u­al­un­der­vis­ning, trots att det är pre­cis de ”ta­bu­be­lag­da” frå­gor­na vi bor­de pra­ta om. Hur lär man sig vad man tyc­ker om och hur age­rar man till ex­em­pel om nå­got in­te känns rätt när man har sex? Stryp­sex och våldsporr finns ba­ra ett in­ter­net­klick bort för barn i dag, sä­ger Ida Kar­se­land och fort­sät­ter:

– Men även kring kon­kre­ta sa­ker som ab­ort fick vi noll in­for­ma­tion om hur svårt och job­bigt det är att ge­nom­li­da, vil­ket har gjort att många kil­lar tän­ker att det in­te är nån big­gie.

Vå­gar in­te frå­ga

De sto­ra pro­ble­men med sexualkunskapen i sko­lan är en­ligt dem dels att den i prin­cip knappt ex­i­ste­rar och att de få lek­tio­ner som hålls sab­bas av stö­ki­ga snub­bar och obe­kvä­ma lä­ra­re som har svårt att sät­ta grän­ser.

– Jag minns att kil­lar­na ga­pa­de och skrek, och skäm­ta­de om huruvi­da man skul­le sät­ta eld på kli­to­ris för att tän­da en tjej. Den stäm­ning­en gör ju att många in­te vå­gar stäl­la frå­gor, fast de har fun­de­ring­ar, sä­ger Linn Englund.

Pro­jek­tet rik­tar sig främst till tje­jer och ic­ke-bi­nä­ra, då de upp­le­ver att de grup­per- na är mest ex­klu­de­ra­de från da­gens sex­u­al­un­der­vis­ning. För­u­tom att ska­pa ett fo­rum för sex­u­ellt re­la­te­ra­de äm­nen med allt från flyt­ning­ar till nor­mer, krä­ver de ock­så att sko­lor­na tar sitt an­svar.

Frustra­tion att så li­te hänt

Eb­ba Carls­son tyc­ker att det är ab­surt att un­der­vis­ning­en än idag re­du­ce­ras till köns­sjuk­do­mar och hur man sät­ter på en kon­dom.

– Lä­rar­na mås­te slu­ta skäm­mas, bar­nen skäms ju re­dan som det är. Vi krä­ver en stor för­änd­ring, nå­gon mås­te gö­ra nå­got. Och ef­tersom de vux­na in­te kla­rar det så får vi gö­ra det.

Vi pra­ta­de med vän­ner och in­såg att al­la ha­de sam­ma er­fa­ren­het rö­ran­de sexualkunskapen i sko­lan – att den su­ger.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

NU ÄR DET NOG. Tre ele­ver på Sjö­lins gym­na­si­um, Sö­der­malm, har ska­pat ini­ti­a­ti­vet SNAF – Sexualkunskapen ni ald­rig fick. Nu krä­ver de att skol­vä­sen­det dam­mar av de das­si­ga gam­la lek­tio­ner­na och ger al­la ele­ver en god och in­klu­de­ran­de sex­u­al­kun­skap.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

”LÄ­RAR­NA MÅS­TE SLU­TA SKÄM­MAS, bar­nen skäms ju re­dan som det är” sä­ger Eb­ba Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.