Wann­gård krä­ver svar från Jerl­myr

Jonas Eli­as­son fick un­der upp­märk­sam­ma­de for­mer läm­na sin tjänst som tra­fik­di­rek­tör i Stock­holm. Nu krä­ver Ka­rin Wann­gård (S) svar om vad som egent­li­gen hän­de. Men fi­nans­bor­gar­rå­det läg­ger loc­ket på.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

Den 19 de­cem­ber blev Stock­holms tra­fik­di­rek­tör Jonas Eli­as­son has­tigt om­pla­ce­rad. Den of­fi­ci­el­la håll­ning­en är att ”sam­ar­bets­for­mer­na mel­lan tra­fik­kon­to­ret och tra­fik­nämn­den be­hö­ver ut­veck­las”.

Jonas Eli­as­son har i en ex­klu­siv in­ter­vju med oss be­kräf­tat att han och tra­fik­bor­gar­rå­det haft oli­ka syn på mil­jö­zo­ner­na.

Han vill dock in­te kom­men­te­ra an­led­ning­en till att han flyt­tats från sin tjänst. In­te hel­ler den grön­blå ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm har ve­lat gå in när­ma­re på an­led­ning­ar­na ba­kom det he­la.

Nu kri­ti­se­ras han­te­ring­en hårt av op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S), som krä­ver en för­kla­ring av sta­dens högs­ta po­li­tis­ka led­ning.

– Det är med oro jag nås

Jag är väl­digt upp­rörd och jag tyc­ker det är dags att fi­nans­bor­gar­rå­det för­kla­rar sig.

av att många hör av sig om det här. Det är tjäns­te­män i sta­den, di­rek­tö­rer och che­fer. Man är oro­li­ga över att det är ett orim­ligt av­ske­dan­de av en yt­terst kom­pe­tent för­valt­nings­chef. An­na Kö­nig Jerl­myr är sta­dens högst an­sva­ri­ga po­li­ti­ker. Jag skul­le där­för vil­ja ha svar från hen­ne om det har gått kor­rekt till och få för­kla­rat var­för Eli­as­son har fått av­sked från sta­den, sä­ger Ka­rin Wann­gård.

”Det ska va­ra trans­pa­rent”

Ka­rin Wann­gård sä­ger att hon är oro­ad över att po­li- ti­ker på­stås vil­ja läg­ga sig i tjäns­teut­lå­tan­den och för­valt­nings­ar­be­te.

– De ska va­ra pro­fes­sio­nellt fram­tag­na och det ska va­ra trans­pa­rent. Det är grun­den för att vår de­mo­kra­ti ska fun­ge­ra och det är grun­den för de po­li­tis­ka be- slut som fat­tas, sä­ger hon.

Hon ser ock­så all­var­ligt på att po­li­tis­ka mo­tiv tycks lig­ga ba­kom av­ske­dan­det av en tjäns­te­man.

– Om det är det som är or­sa­ken så är det skräm­man­de. Jag är väl­digt upp­rörd och jag tyc­ker det är dags att fi­nans­bor­gar­rå­det för­kla­rar sig.

An­na Kö­nig Jerl­myr har av­böjt att kom­men­te­ra med hän­vis­ning till att hon in­te kan pra­ta om en­skil­da per­so­nalä­ren­den.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KRITISK. Ka­rin Wann­gård (S) vill ve­ta var­för Jonas Eli­as­son bli­vit pe­tad som tra­fik­di­rek­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.